Zahlavi

Laboratoř Tandetronu (LT)

 tandetron1  tandetron5tandetron4 tandetron3

Laboratoř Tandetronu je součástí Centra urychlovačů a jaderných analytických metod (CANAM).

Kompaktní víceúčelový elektrostatický tandemový urychlovač Tandetron 4130 MC, vyrobený nizozemskou společností High Voltage Engineering Europa B.V. (HVEE), byl v ÚJF instalován v listopadu 2005 a od začátku roku 2006 je zde plně funkční. Hlavním účelem Tandetronu v ÚJF je produkce urychlených  iontových svazků s energiemi v rozsahu od 400 keV do 24 MeV téměř všech prvků periodické tabulky pro analýzu stopových prvků pomocí jaderných analytických metod. Tandetron poskytuje iontové proudy středních intenzit (do desítek mA) s terminálovým napětím pohybujícím se od 200 kV do 3 MV. 

tandetron3Schéma Laboratoře Tandetronu (v angličtině)

Hlavním laboratorním příslušenstvím jsou zařízení pro charakterizaci materiálu pomocí standardních jaderných analytických metod (RBS, RBS-channeling, ERDA, ERDA-TOF, PIXE, PIGE a iontová mikrosonda s 1μm laterálním rozlišením) a pro vysokoenergetickou implantaci. V laboratoři je také několik dalších zařízení, určených převážně pro přípravu mikro- a nanostruktur s použitím různých depozičních metod a pro jejich charakterizaci doplňkovými metodami (např. AFM, CVD a magnetronové naprašování tenkých vrstev, optická charakterizace s využitím laserových zdrojů v rozsahu vlnových délek od 380 do 1000 nm, optická elipsometrie a povrchová modifikace materiálů s využitím laseru). Kvalifikace personálu a parametry experimentálních zařízení laboratoře jsou plně srovnatelné s obdobnými světovými laboratořemi. Díky tomuto vybavení je laboratoř v České republice ojedinělá a je schopna vyhovět všem specifickým požadavkům českých i zahraničních výzkumných organizací.

Materiálový výzkum tradičně patří k progresivním technologickým oblastem. Jeho produkty jsou používány v každodenním životě po celém světě. Vzhledem k neustálé miniaturizaci jsou však základní struktury materiálů těchto produktů již daleko za analytickými limity většiny konvenčních metod. Jaderné analytické metody je ovšem analyzovat mohou, protože používají sondy podobných nebo mnohem menších rozměrů (částice, záření) případně poskytují rozlišení v závislosti na typu metody v nanometrech až mikrometrech, dále nabízejí velmi nízké detekční limity pro sledování stopových prvků.

Další zařízení nabízená LT

Depoziční box – vybaven dvěma magnetronovými zdroji, použitelnými pro nanášení kovových vrstev, včetně bimetalových (Cu, Al, Au ...). V depozičním boxu mohou být nanášeny ploché, homogenní, čisté kovové vrstvy o tloušťkách v rozmezí od několika desítek nm do několika mikrometrů.

CVD – napařování tenkých vodivých vrstev grafit, kovy aj.

Optická elipsometrie pro charakterizaci tloušťek a optických vlastností vrstev.

Laserové zdroje pro optickou charakterizaci a modifikace povrchů materiálů.

INTEGRA - skenovací sondová mikroskopie.

STM / AFM (kontaktní + polokontaktní + bezkontaktní) / mikroskopie laterální napětí / fázové zobrazování / modulace napětí/ zobrazování adhezní síly / magnetická silové mikroskopie / elektrostatická silová mikroskopie / skenovací kapacitní mikroskopie / mikroskopie Kelvinovy ​​sondy / šíření odporu.

Video

tandetron-youtube 

Druhá výzva k předkládání návrhů ReMade-TNA otevřena

Na konci srpna 2023 byla otevřena již 2. výzva k předkládání výzkumných návrhů TransNational Access (TNA) v rámci projektu ReMade@ARI (ReMade-TNA), na němž se podílí i ÚJF AV ČR, pro rok 2023.

Uzávěrka přihlášek v přístupu pro akademické pracovníky a průmysl bude 11. října, přihlášku a návrh výzkumu lze odeslat pomocí ARIA portálu zde. Přehled analytických metod nabízených v rámci projektu najdete zde.

Při rozvíjení vašich předběžných výzkumných nápadů do úplného návrhu lze použít podporu ze strany projektu ReMade@ARI. V tomto případě se můžete přihlásit a odeslat svůj předběžný návrh prostřednictvím ARIA portálu zde, uzávěrka vašich předběžných návrhů a jejich přihlášek bude 22. září. Propagační video oznamující 2. výzvy ReMade-TNA a další informace o ní naleznete rovněž na síti LinkedIn zde.

O úspěšnosti 1. výzvy k předkládání návrhů ReMade-TNA z jara 2023 se můžete přesvědčit na animovaných statistikách zde. Vizuální přehled služeb projektu a uživatelských přístupů najdete zde. Další informace naleznete na webových stránkách projektu zde.

První výzva ReMade-IND pro průmysl otevřena, získat lze až 30 000 EUR

ReMade-IND je pilotní iniciativou konsorcia ReMade@ARI, na jehož činnosti se podílí i ÚJF AV ČR. Cílem iniciativy je propojit vizionářské průmyslové společnosti s poskytovateli odborných znalostí a nejmodernějších charakterizačních metod v pokročilých výzkumných infrastrukturách (ARIE) při řešení problematiky materiálů v oběhovém hospodářství.

Nyní ReMade-IND otevřela první výzvu k předkládání výzkumných návrhů, jejíž uzávěrka bude 28. listopadu 2023 zde. Vybrané návrhy, řešené v rámci ARIE konsorcia ReMade@ARI, získají podporu až 30 000 EUR. Zvláštní pozornost bude věnována návrhům, cílícím na lepší průmyslové využití infrastruktur pokročilého výzkumu.

Kontaktní centrum konsorcia ReMade@ARI pro průmyslové podniky najdete zde, další informace lze získat zde

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz