Zahlavi

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) byla v ÚJF pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „Příslušná osoba“).

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zde .

ÚJF deklaruje Oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. 

V souladu se Směrnicí jsou Oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice k dispozici níže uvedené komunikační kanály ÚJF:

Příslušnou osobou byl ředitelem ÚJF pověřen: Ing. Marek Fikrle, Ph.D.

Zástupcem příslušné osoby byla ředitelem ÚJF pověřena: Ing. Iva Ambrožová, Ph.D.

Komunikace s Příslušnou osobou:

  1. Elektronicky: oznameni@ujf.cas.cz
  1. Osobně: vždy po předchozí domluvě s příslušnou osobou.
  1. Písemně: na adresu: Hlavní 130, 25068 Řež. V případě podání dle tohoto bodu lze podat oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.
  1. Telefonicky: na telefonním čísle: 212 241 675           
  1. Prostřednictvím externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Upozornění

  1. Pokud Oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny či datové schránky, ÚJF nemůže zaručit ochranu totožnosti Oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937.
  1. Zajistíme, bylo-li Oznámení podáno prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému:

- ochranu totožnosti Oznamovatele,

- ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů.

  1. Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého Oznámení. Je-li Oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme  nápravná opatření.