Zahlavi

Výzkumné projekty

  Poskytovatel Název projektu originální               Zahájení Ukončení Hlavní příjemce         
  MŠMT Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT) 01.10.2016- 30.06.2023 ÚJF AV ČR 
  MŠMT Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky - OP II.  (FAIR-CZ) 01.01.2020- 30.04.2023 ÚJF AV ČR
  MŠMT Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií  (RAMSES) 01.03.2018- 30.06.2023 ÚJF AV ČR
  MŠMT Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky (BNL-CZ) 01.01.2023- 31.12.2026 FJFI ČVUT
  MŠMT Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (CERN-CZ) 01.01.2023- 31.12.2026 FZÚ AV ČR
  MŠMT Evropský spalační zdroj – účast České republiky (ESS Scandinavia-CZ, předchozí projekt) 01.01.2023- 31.12.2026 ÚJF AV ČR
  MŠMT Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty (FAIR-CZ-II) – účast České republiky 01.01.2023- 31.12.2026 ÚJF AV ČR
  MŠMT Système de Production d’Ions Radioactifs Accélérés en Ligne – účast České republiky (SPIRAL2-CZ) 01.01.2023- 31.12.2026 ÚJF AV ČR
  MŠMT Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu  (EATRIS-CZ) 01.01.2023- 31.12.2026 UPOL 
  TA ČR Radiačně odolné materiály na bázi organických polymerů pro zdravotnické a kosmické aplikace (TREND) 01.01.2020- 31.12.2023 UJP PRAHA
  TA ČR Studie variantních technických řešení hlubinného ukládání radioaktivního odpadu  01.02.2023- 31.01.2025 SÚRO
  GA ČR Zbytková napětí a mikrostruktura v kovových kompozitech modifikovaných extrémní plastickou deformací 01.01.2019- 31.12.2023 ÚJF AV ČR
  GA ČR Záhada zvýšení buněčné odezvy indukované protony v přítomnosti boru 01.01.2021- 31.12.2023 ÚJF AV ČR 
  GA ČR Nové jevy pocházející z narušení invariance vůči časové inversi 01.01.2021- 31.12.2023 ÚJF AV ČR 
  GA ČR Tvorba pokročilých nano/mikrostruktur  s využitím iontových a elektronových svazků pro potenciální aplikace v mikrofluidních a lab-on-chip aplikacích 01.01.2022- 31.12.2024 UJEP
  GA ČR Posouvání hranic ab initio výpočtů jaderné struktury 01.01.2022- 31.12.2024 ÚJF AV ČR 
  GA ČR Příprava a vlastnosti nanoporézních membrán s funkcionalizovanými nanočástecmi 01.01.2022- 31.12.2024 VŠCHT
  GA ČR Černé kovy povrchově dekorované MXeny jako citlivé vrstvy chemirezistorů 01.01.2023- 31.12.2025 ÚJF AV ČR 
  GA ČR Studium kvark-gluonového plazmatu pomocí tvrdých sond a podmínek jeho vzniku 01.01.2023- 31.12.2025 ÚJF AV ČR
  MK ČR Artefakt jako zdroj poznání: Záchrana a zachování výzkumných dat archeologických nálezů 01.03.2023- 31.12.2027 Masarykova univerzita
  MV ČR Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime (IMPACT II) 01.01.2021- 31.12.2025 UK / PřF
  MV ČR Komplex metod biologické a fyzikální retrospektivní dozimetrie pro radiační mimořádné události 01.01.2023- 31.12.2026 SÚRO
  AV ČR Vesmír pro lidstvo 2017 2023 ASÚ AV ČR
  AV ČR Město jako laboratoř změny. Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život 2020 2024 ÚSD AV ČR
  AV ČR Udržitelná energetika 2022 2026 ÚTAM AV ČR; ÚFP AV ČR
  EC Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology (SOMPATY) 01.04.2020- 30.09.2025 Technische Universitaet Ilmenau (DE)
  EC Supplying Accurate Nuclear Data for energy and non-energy Applications (SANDA) 01.09.2019- 31.08.2023 CIEMAT (ES)
  EC Accelerator and Research reactor Infrastructures for Education and Learning (ARIEL) 01.09.2019- 29.02.2024 HZDR (DE)
  EC Connecting Russian and European Measures for Large-scale Research Infrastructures - plus (CREMLINplus) 01.02.2020- 31.01.2024 Deutshes Elektronen-Synchrotron DESY (DE)
  EC RADiation facility Network for the EXploration of effects for indusTry and research (RADNEXT) 01.06.2021- 31.05.2025 Organisation Europeenne pour la Recherche Nucleaire
  EC RECYCLABLE MATERIALS DEVELOPMENT at ANALYTICAL RESEARCH INFRASTRUCTURES (ReMade-ARI) 01.09.2022- 31.08.2026 Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf EV
  EC Building European Nuclear Competence through continuous Advanced and Structured Education and Training Actions (ENEN2plus) 01.06.2022- 31.05.2026 European Nuclear Education Network
  EC
MŠMT
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium (EUROfusion) 01.01.2021- 31.12.2025 Max-Planck-Gesellschaft 
  EC Physics For Future (P4F) 01.09.2023- 31.08.2028 FZÚ AV ČR
  ESA Lunar Vicinity Complex Envinronmental Explorer (LVICE2)      
  EPM BIOSPHERE      Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Evropské strukturální a investiční fondy)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008491
Název projektu: Fyzici v pohybu (KINEÓ)

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017163
Název projektu: Fyzici v pohybu (KINEÓ) II.

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0207
Název projektu: Dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty

 

Projekty rámcového programu HORIZON 2020

Science & Innovation with Neutrons in Europe in 2020 (SINE 2020, administrátor v ÚJF: P. Strunz)

Projekty 7. rámcového programu

ERINDA (V. Wagner)

ENSAR (J. Mrázek)

NMI3-II (P. Mikula)

F4E (J. Mrázek)

Projekty TAČR

Značení rekombinantních fragmentů protilátek pomocí mikrofluidních systémů (RAFvonMicrofluidsyst, TA02010797) (O. Lebeda)

FCB-modul pro konverzi radionuklidu F-18 na elektrofilní formu (FCB TA03010315)

 

Projekty velkých evropských infrastrukturních zařízení

ESS (J. Šaroun)