Zahlavi

Logo ÚJF

Logo je základní prvek vizuální identity Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.  (ÚJF). Při jeho užívání je proto třeba dodržovat některá pravidla.
 
Obecná pravidla pro užití loga
  1. Logo ÚJF je možno používat pouze v souvislosti s výzkumem, akcemi, dokumenty apod. vzniklými v přímé spolupráci a s vědomím Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.  (ÚJF AV ČR).

  2. ÚJF AV ČR si vyhrazuje právo kontrolovat užívání loga a žádat odstranění loga v případě, že užití loga poškozuje jeho dobré jméno.
 
Pravidla pro grafické použití
  1. Logo ÚJF AV ČR nesmí být při užití deformováno, zkoseno, otáčeno nebo měněna jeho barva.

  2. Při užití loga ÚJF je nutné dodržet ochranou zónu (minimální doporučený ochranný prostor) kolem loga o velikosti čtvrtiny výšky loga ve vertikálním směru, respektive čtvrtiny šířky loga v horizontálním směru. Do tohoto prostoru mezi okrajem ochranné zóny a samotným logem nesmí zasahovat žádný text ani jiná grafika.
 
Ke stažení: 

• O logo ÚJF AV ČR pro profesionální užití (formát .eps) je třeba požádat e-mailem na adrese sebek@ujf.cas.cz.