Zahlavi

Archiv výzkumných projektů

Jaderná fyzika a příbuzné obory v základním, aplikovaném a interdisciplinárním výzkumu

Výzkumný záměr ÚJF AV ČR AV0Z10480505 na léta 2005-2010

ÚJF AV ČR se orientuje na základní oblasti hlavních trendů jaderné fyziky a dalších úzce souvisejících oborů. Dále na aplikace jaderné fyziky a jejích metod v interdisciplinárním a orientovaném výzkumu. Hlavní tématické okruhy základního výzkumu budou následující:

Studium silně interagující hmoty ve srážkách těžkých iontů

Výzkum vlastností horké stlačené hadronové hmoty a jejich fázových přechodů, hledání partonových efektů a kvark-gluonové plazmy. Účast v experimentech na zařízení RHIC v Brookhaven National Laboratory, v projektu ALICE na urychlovači LHC v CERN, v projektech HADES a CBM v GSI Darmstadt.

Jádra vzdálená od linie stability

Výzkum exotických jader s velkým přebytkem neutronů a protonů. Účast v experimentech na urychlovači GANIL ve Francii a v SÚJV Dubna.

Jaderná astrofyzika

Výzkum jaderných reakcí lehkých jader důležitých pro astrofyziku. Experimenty na cyklotronu U-120M v ÚJF AV ČR a na cyklotronu A&M University v Texasu.

Určení hmotnosti neutrina elektronovou spektroskopií

Rozvoj jaderné spektroskopie  nízkoenergetických elektronů zaměřený na určení hmotnosti elektronového neutrina ze spektra záření beta tritia. Účast v mezinárodním projektu KATRIN v Karlsruhe.

Teorie

Studium struktury jader a hyperjader, interakcí hadronů s jádry při nízkých i vysokých energiích, vlastností hadronů v jaderné hmotě. Studium hmoty na úrovni kvarků a gluonů. Studium elektroslabých interakcí.

Matematická fyzika

Rozvoj a aplikace matematického aparátu kvantové mechaniky, která je základem jaderné fyziky a fyziky pevných látek. Matematicky přesně řešitelné geometricky netriviální modely inspirované problémy nanoskopické fyziky pevných látek. Studium teorií s nehermiteovskými hamiltoniány.

 

V interdisciplinárním a orientovaném výzkumu budou hlavní tématické okruhy následující

Jaderné analytické metody

Rozvoj a implementace jaderných analytických metod využívajících jak svazky neutronů reaktoru tak svazky nabitých částic elektrostatického urychlovače. Užití jaderných analytických metod pro potřeby jiných oborů, např. materiálový výzkum, ekologii, biologii, chemii, archeologii.

Neutronová difrakce

Rozptyl neutronů na kondenzovaných látkách, studium jejich struktury, materiálový výzkum – např. studium ocelí. Neutronová optika. Experimenty u reaktoru LVR-15 v Řeži, včetně účasti zahraničních skupin, i v zahraničí.

Jaderná fyzika pro budoucí energetické technologie

Studium fyzikálních procesů důležitých pro  nové perspektivní energetické technologie -  urychlovačem řízené transmutační systémy a fúzní systémy. Měření jaderně fyzikálních dat.   Zapojení do národních, evropských a celosvětových výzkumných programů.

Dozimetrie ionizujícího záření

Rozvoj dozimetrie a mikrodozimetrie ionizujícího záření. Měření záření přírodních zdrojů i produkovaného lidskou činností, pro účely ekologie i určení profesní expozice a radiační ochrany. Experimentální a teoretické studium biologických účinků ionizujícího záření.

Radiofarmaka

Výzkum a vývoj radiofarmak na bázi isotopů fluoru, holmia, kryptonu, astatu a dalších prvků. Radiofarmaka s krátce žijícími isotopy pro užití v positronové emisní tomografii. Spolupráce s lékařskými pracovišti.

Urychlovače

Cyklotron U-120M: Modernizace uzlů cyklotronu, zejména iontových zdrojů, vakuového systému, řídícího softwaru.
Tandetron 4130 MC: Instalace iontových tras a mikrosondy.
Mikrotron BMT 25: Monitorování svazku a zvyšování jeho stability, vliv brzdného záření na měření proudu.

Závěrečná zpráva o plnění výzkumného záměru 2005-2011