Zahlavi

Historie ÚJF

V roce 1955 byl založen Ústav jaderné fyziky ČSAV v Řeži jako základní československé pracoviště jaderných oborů, název byl později změněn na Ústav jaderného výzkumu ČSAV.

Nastupující průmyslový rozvoj jaderné energetiky vedl v roce 1972 k rozdělení ústavu na několik částí. Největší část, zabývající se převážně aplikovaným výzkumem, byla pod názvem Ústav jaderného výzkumu přiřazena pod tehdejší Československou komisi pro atomovou energii, v roce 1992 se tento ústav privatizoval.

Druhá největší část, zabývající se převážně základním výzkumem, zůstala součástí tehdejší Československé akademie věd pod názvem Ústav jaderné fyziky ČSAV. V roce 1979 přešlo oddělení nízkých teplot ÚJF do Fyzikálního ústavu ČSAV. V roce 1993 se stal ÚJF jedním z ústavů Akademie věd České republiky. V roce 1994 byl připojen bývalý Ústav dozimetrie záření AV ČR v Praze jako detašované pracoviště. V témže roce do ústavu přešla Laboratoř neutronové aktivační analýzy z Českého ekologického ústavu. Od roku 2007 je ústav veřejnou výzkumnou institucí.

V dnešní době se Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., zabývá především experimentální a teoretickou jadernou fyzikou, včetně fyziky středních energií a fyziky těžkých iontů ležící na rozhraní mezi jadernou a subjadernou fyzikou. Výzkum je zaměřen rovněž na některé příbuzné obory jako je studium pevných látek a materiálový výzkum rozptylem neutronů, teoretická fyzika elementárních částic a matematická fyzika, dozimetrie ionizujícího záření. V ústavu je rozvíjen i aplikovaný výzkum, zejména v oblasti jaderných analytických metod tj. provádění prvkové analýzy pomocí ozařování vzorků nabitými částicemi nebo neutrony. Jaderné analytické metody jsou užívány v interdisciplinární spolupráci např. pro výzkum materiálů, ekologii, archeologii apod. Probíhá výzkum a vývoj radiofarmak, vlastní výroba radiofarmak byla počínaje r. 2009 přesunuta do dceřiné společnosti RadioMedic s.r.o. V roce 2023 byla společnost RadioMedic, jíž byl ústav jediným vlastníkem, úspěšně prodána skupině ÚJV Řež, a.s.

Nejvýznamnějšími experimentálními zařízeními ústavu jsou izochronní cyklotron U-120M, k němu připojený generátor rychlých neutronů, nový cyklotron TR-24, tandemový elektrostatický urychlovač Tandetron 4130 MC instalovaný v r. 2005 se zařízeními pro různé jaderné analytické metody, zařízení pro neutronovou difrakci a rozptyl instalovaná u jaderného reaktoru LVR-15 provozovaného Centrem výzkumu Řež a užívaná především pro materiálový výzkum. Domácí experimenty jsou v rovnováze s účastí ve velkých mezinárodních experimentech jako ALICE v CERN.