Zahlavi

Činnost ÚJF

Předmětem hlavní činnosti ÚJF je vědecký výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných vědních oborech a využívání jaderně fyzikálních metod a postupů v interdisciplinárních oblastech vědy a výzkumu.

Základní výzkum v jaderné fyzice zasahuje do tématických okruhů:

 • srážky těžkých jader, fáze silně interagující hmoty,
 • jádra vzdálená od linie stability
 • jaderná astrofyzika, nepřímé metody v reakcích lehkých jader,
 • jaderná spektroskopie nízkoenergetických elektronů, hmota neutrina,
 • teoretická fyzika a matematická fyzika, mj. studium struktury hyperjader, interakcí hadronů s jádry a přesně řešitelných modelů v kvantové mechanice.

V interdisciplinárním a orientovaném výzkumu se činnost ÚJF rozděluje do tématických okruhů:

 • jaderné analytické metody využívající svazky nabitých částic a neutrony s užitím mj. v materiálovém výzkumu, ekologii, biologii, chemii, archeologii; modifikace látek iontovou implantací,
 • neutronová difrakce a rozptyl, studium kondenzované fáze, materiálový výzkum, neutronová optika,
 • jaderné fyzikální procesy a data důležité pro perspektivní energetické technologie urychlovačem řízených a fúzních systémů,
 • dozimetrie a mikrodozimetrie ionizujícího záření, radiační biofyzika, radioekologie,
 • radiofarmaka pro cílenou diagnostiku a terapii,
 • urychlování a formování svazků nabitých částic.

Předmětem jiné činnosti ÚJF je poskytování ozařovacích služeb na svazcích nabitých částic.

Největšími zařízeními ústavu jsou:

 • nový cyklotron TR-24, rozšiřujícící spektrum experimentů a přípravy radionuklidů pro diagnostiku i terapii díky vysokým intenzitám svazku,
 • cyklotron U-120 M, využívaný jak pro jaderné fyzikální experimenty, tak pro produkci radioizotopů,
 • tandemový elektrostatický urychlovač TANDETRON TN 4130 MC, užívaný zejména pro interdisciplinární a aplikovaný výzkum pomocí jaderných analytických metod,
 • laboratoř neutronové fyziky se souborem aparátů pro neutronovou difrakci a rozptyl.