Zahlavi

Plán genderové rovnosti (GEP, Rovnost pohlaví) v ÚJF AV ČR

Plán genderové rovnosti je nástrojem k systematickému řešení genderových otázek. Jeho cílem je posilovat strukturální a společenské změny v ÚJF AV ČR v oblasti rovných příležitostí.

Oblasti zaměření GEP:

  • podmínky pro kariérní postup a rozvoj
  • příležitosti pro sladění pracovního a osobního života – péče o dítě, rodičovská dovolená aj.
  • pracovní podmínky – časová náročnost práce, flexibilní a částečné úvazky
  • výběr nových zaměstnanců
  • ohleduplnost při odchodu z instituce
  • systém hodnocení vědecké a pedagogické práce
  • kultura pracovního prostředí
  • předcházení sexuálnímu obtěžování a šikaně na pracovišti a způsoby reakce na ně, pokud se objeví
  • genderová rovnováha v řízení a rozhodování
  • rovnováha věkových struktur

Tým pro uskutečnění plánu genderové rovnosti v Ústavu jaderné fyziky AV ČR je složen ze zástupců vedení ústavu, Rady ÚJF, vědeckých a administrativních pracovníků ÚJF. Podle Plánu genderové rovnosti platí zásada rovných příležitostí pro všechny pozice v ÚJF a projevuje se mj. v náborovém procesu, nominaci do profesních orgánů či v systému hodnocení pracovníků a jejich činností.

Plán genderové rovnosti (pdf)

Půlroční zpráva GEP k 31. 12. 2023 (pdf)

Půlroční zpráva GEP k 30. 6. 2023 (pdf)

Půlroční zpráva GEP k 1. 12. 2022 (pdf)

ÚJF se zavazuje ke genderové rovnosti a sociální odpovědnosti v rámci své komunity i v širším prostředí a podporuje proto rozvoj rozličných opatření v tomto směru. Pravidelná analýza dat zahrnující informace o zastoupení pohlaví, věku, typu a výši úvazku, mzdy a dalších ukazatelů u zaměstnanců i studentů poskytuje cenné informace o dynamice vývoje genderové rovnosti v ÚJF a umožňuje srovnání s českými i mezinárodními akademickými institucemi. ÚJF si je vědom toho, že organizační kultura a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem jsou klíčovými součástmi vytváření prostředí, kde se všichni mohou plně věnovat své pracovní činnosti a mají stejné příležitosti při budování kariéry. Při vytváření genderových pravidel je brán rovněž ohled na specifika práce a výzkumu v ÚJF v kontrastu k rozdílným biologickým a sociálním rysům mužů i žen. Na základě vzájemného respektu mezi všemi členy ÚJF komunity není tolerováno jakékoliv násilí, včetně násilí na základě pohlaví či přímo sexuálního obtěžování.

Kontaktní osoba: Zuzana Vycpálková, DiS. (vycpalkova@ujf.cas.cz)