Zahlavi

Fyzici v pohybu (KINEÓ)

01. 10. 2019
V úterý 17. září 2019 proběhl v zasedací místnosti ÚJF další ze seminářů účastníků projektu KINEÓ. Ing. Tomáš Matlocha z Oddělení urychlovačů ÚJF představil po svém návratu z půlročního studijního pobytu ve výzkumném institutu PSI ve švýcarském ...
22. 07. 2019
V zasedací místnosti ÚJF proběhl 11. července 2019 seminář Ing. Martina Schäfera z Oddělení teoretické fyziky ÚJF, představující jeho teoretickou práci o počátku vázanosti nejlehčích ΛΛ hyperjaderných systémů.
24. 06. 2019
Ing. Jaroslava Hrtánková, Ph.D., z oddělení teoretické fyziky ÚJF představila 6. června v zasedací místnosti ÚJF na dalším ze seminářů projektu KINEÓ před dvěma desítkami posluchačů výsledky své půlroční stáže na Univerzitě v Barceloně.
29. 04. 2019
Na prvním z řady seminářů shrnujících zkušenosti ze šestiměsíčních mobilitních zahraničních pobytů mladých pracovníků ÚJF představil 25. dubna RNDr. Ing. Petr Chudoba, Ph.D. ...
17. 04. 2019
Všichni čtyři stážisté projektu KINEÓ – tedy RNDr. Ing. Petr Chudoba, Ph.D., Ing. Jaroslava Hrtánková, Ph.D., Ing. Tomáš Matlocha a Ing. Martin Schäfer – se již vrátili ze stáží a začali uskutečňovat návratovou fázi projektu.
03. 12. 2018
Po RNDr. Ing. Petru Chudobovi, Ph.D., který se 28. listopadu 2018 vrátil z GSI/FAIR v německém Darmstadtu, vyjeli na půlroční stáže z projektu KINEÓ i zbývající tři pracovníci ÚJF.
O projektu

Projekt „Fyzici v pohybu“ (akronym: KINEÓ) je zaměřen na mobilitu výzkumných pracovníků - juniorů, které Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚJF) plánuje vyslat na čtyři přední zahraniční vědecká pracoviště (FAIR, PSI, Univerzita Barcelona, Hebrejská univerzita). Díky šestiměsíční stáži zvýší tito čtyři pracovníci svou profesionální znalost, posílí mezinárodní kontakty ÚJF a po návratu personálně posílí jeho stávající vědecké týmy. Výběr pracovníků proběhne transparentním interním výběrovým řízením.

Cílovou skupinou jsou doktorandi a post-doktorandi pracující na ÚJF, zejména v oborech teoretická fyziky, jaderné fyziky a rozvoje urychlovačů. Pro ÚJF je tato skupina velmi perspektivní, neboť zakládá na novou generaci vědeckých pracovníků.

V návratové fázi, která bude součástí všech čtyř stáží, budou stážisté předávat získané znalosti prostřednictvím přímé interakce se svými kolegy v rámci vědeckých skupin, na celoústavních seminářích, při setkání pracovních skupin, prezentaci výsledků na konferencích a při vedení mladších studentů (Bc., Otevřená věda, apod.). Semináře proběhnou také na vysokých školách spolupracujících s ÚJF (MFF UK, FJFI ČVUT v Praze, VUT Brno, Slezská univerzita Opava). Během realizace projektu vzniknou také společné publikace.

Web ÚJF bude pravidelně informovat o průběhu projektu i jednotlivých klíčových aktivit, včetně zkušeností mladých výzkumných pracovníků s prací v zahraničních organizacích.

Projekt KINEÓ, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008491, je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Délka projektu: 1. 5. 2018 – 31. 12. 2019

KINEÓ

Místa a obsahy stáží

Racah Institute of Physics, Hebrew University of Jerusalem, IzraelRacah Institute of Physics

Mentor: prof. Nir Barnea

Seznámení s modelem Stochastické variační metody a jeho následné použití při realistických výpočtech lehkých mezonových jader, zejména kvazivázaných stavů eta a K- mezonu, a Lambda hyperjader se čtyřmi až osmi nukleony.

Pobyt proběhne ve skupině prof. Nira Barney – jedné z vůdčích světových výzkumných skupin, věnujících se výpočtům maločásticových systémů - atomů, jader a mezonových jader - v rámci variačních metod a kombinujících metody ´ab initio´ ve spojení s realistickými interakcemi ve studiu jemných efektů mezon-nukleonových a hyperon-nukleonových interakcí.

Stážista bude po svém návratu pokračovat v práci ve skupině hadronových a baryonových systémů Oddělení teoretické fyziky ÚJF pod vedením Dr. Jiřího Mareše.

 

Paul Scherrer Institute (PSI), Villingen, ŠvýcarskoPaul Scherrer Institute (PSI)

Mentor: prof. Marco Schippers

Studium dynamiky svazku urychlených částic a spolupráce na optimalizaci parametrů vnitřního iontového zdroje Penningova typu pro medicinální cyklotron v rámci programu COMET. Modelování dynamiky na softwaru OPAL, vyvíjeném v PSI. Měření parametrů iontového zdroje na testovacím zařízení, které imituje podmínky v centrální oblasti medicinálního cyklotronu. Analýza získaných dat bude využita k optimalizaci pracovních podmínek s ohledem na stabilitu parametrů a životnost iontového zdroje.

Získané informace budou použity a dále šířeny na Oddělení urychlovačů ÚJF, zejména na cyklotronu U-120M. Výsledky výzkumu budou mít přímý vliv na vývoj nových i úpravy stávajících cyklotronů, používaných v lékařských zařízeních.

 

Departament de Física Cuantica i Astrofísica, Universitat de Barcelona, ŠpanělskoDepartament de Física Cuantica i Astrofísica

Mentor: prof. Angela Ramos

Seznámení se zde vyvíjenými teoretickými postupy a jejich aplikace při studiu chování mezonů v jaderném prostředí. Popis interakcí mezonů s jedním i více nukleony při nízkých a středních energiích v rámci jednotného mikroskopického přístupu pomocí efektivních chirálních modelů, zahrnujících symetrie a dynamiku QCD. V této skupině vyvíjejí vlastní chirální model, který neustále rozšiřují a aplikují na popis nejrůznějších procesů s kaony. Stážista bude po svém návratu pokračovat v práci ve skupině hadronových a baryonových systémů Oddělení teoretické fyziky ÚJF pod vedením Dr. Jiřího Mareše.

 

Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR), Darmstadt, NěmeckoFacility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR), zdroj: GSI

Mentor: Tetyana Galatyuk

Příprava nového detektoru - elektromagnetického kalorimetru ECAL - na měření v rámci experimentu HADES, FAIR fáze 0. Oživení a kalibrace detektoru, jeho testování pomocí kosmických mionů. Stážista se zúčastní i samotného experimentu HADES a zahájí analýzu fyzikálních dat. Seznámí se tak s celým životním cyklem experimentu. HADES se specializuje na měření di-elektronových párů z nukleon-nukleonových srážek, ze srážek protonů s jádry i z jádro-jaderných srážek. ECAL je určen k světově unikátním měřením produkce neutrálních mezonů ve srážkách těžkých iontů v rozsahu energií 2 - 10 AGeV, ke zlepšení elektron-hadronové separace a k měření gama fotonů pocházejících z rezonancí. Umožní tak objasnit stav hmoty ve srážkách a dosud nepřístupné jevy.

V návratové fázi se pracovník zapojí do aktivit skupiny relativistických těžkých iontů z Oddělení jaderné spektroskopie ÚJF, vedené Dr. Andrejem Kuglerem.

Adresy zahraničních pracovišť

Facility for Antiproton and Ion Research GmbH, Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Německo

 

Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, Španělsko

 

Paul Scherrer Institute, 5232 Villigen, Švýcarsko

 

Hebrejská univerzita, 91904 Jeruzalém, Izrael

Kontakt

Projektový manažer:

Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
tel.: +420 220 941 147
e-mail: svoboda@ujf.cas.cz