Zahlavi

EATRIS-CZ

Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu

Vedoucí instituce: Univerzita Palackého v Olomouci

Koordinátor: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., marian.hajduch@upol.cz

Webové stránky EATRIS-CZ

„EATRIS“ je zkratkou pro European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (Evropskou pokročilou infrastrukturu pro translační medicínu). EATRIS byla založena v roce 2007 a v listopadu 2013 se stala první biomedicínskou vědeckou infrastrukturou, která získala status Evropského konsorcia pro výzkumnou infrastrukturu (ERIC), založeného Evropskou komisí.

EATRIS poskytuje přístup k široké škále preklinických a klinických odborných znalostí a zařízení, která jsou k dispozici ve více než 144 špičkových akademických centrech po celé Evropě. Zaměřuje se na zlepšování a optimalizaci preklinického a raného klinického vývoje léků, vakcín a diagnostiky. Řešení jsou vyvíjena v pěti platformách: oblasti léčivých přípravků pro pokročilou terapii, zobrazování a vysledování, malých molekul, vakcín a biomarkerů.

EATRIS-CZ patří mezi nejrozsáhlejší distribuované výzkumné infrastruktury v ČR. Je do ní zapojeno 11 institucí, zahrnujících nejvýznamnější centra biomedicínského výzkumu a vývoje v ČR. Česká republika se připojila ke konsorciu EATRIS již v roce 2011, české instituce jsou zapojeny do činnosti všech pěti platforem. Český uzel byl partnerem mnoha projektů, jako je vlajkový projekt EATRIS-Plus nebo EOSC-Life, kde se EATRIS-CZ podílela na vývoji otevřené databáze Micha.

ÚJF AV ČR je do činnosti EATRIS-CZ zapojen v platformě pro zobrazování a vysledovávání (Imaging & Tracing), pro kterou jsme také poskytli část kapacity našich cyklotronů a radiochemických laboratoří.

Součástí sítě EATRIS-CZ jsou i akreditovaná centra s možností výroby a testování produktů v režimech správné výrobní a laboratorní praxe, popř. pod ISO certifikací. Výstupy EATRIS-CZ vedly k řadě národních i mezinárodních projektů, vědeckých publikací, patentů, klinických studií, vývoji softwarových nástrojů a databází pro management klinických a preklinických dat, spolupráci s průmyslovými partnery a rozvoji specializované molekulární diagnostiky, která umožňuje praktickou implementaci personalizované medicíny v ČR. V nadcházejícím období provozu EATRIS-CZ se očekává obnova výzkumné infrastruktury.

Vývoj a provoz EATRIS-ERIC-CZ, národní reflexe EATRIS-ERIC, je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) jako projekt LM2015064, Český národní uzel evropské infrastruktury pro translační medicínu (1. 1. 2016 — 31. /12/2019), podpořený Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod číslem projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818, Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ.