Zahlavi

Mikrotron MT25

Pražský mikrotron MT25 patří mezi kruhové urychlovače elektronů s Kapitzovým rezonátorem. Elektrony jsou urychlovány vysokofrekvenčním elektrickým polem s konstantní amplitudou a frekvencí v homogenním magnetickém poli. Ve vakuové komoře se elektrony pohybují po kruhových drahách se společným tečným bodem. V tomto bodě je umístěn dutinový rezonátor, který je napájen mikrovlnným zářením.


Schematické uspořádání mikrotronu MT25:
1 – magnetron, 2 – posouvač fáze, 3 – cirkulátor, 4 – vodní zátěž, 5 – dutinový rezonátor,
6 – hlavní magnet (vakuová komora), 7 – trajektorie elektronů, 8 – nastavitelný vývod svazku, 9 – první deflekční magnet

Parametry svazku mikrotronu MT25:

Energie Ee: Maximum 25 MeV, energie je variabilní v krocích po 1 MeV od 12 do 25 MeV nebo v krocích po 0,5 MeV od 6 do 15 MeV. V rozsahu intervalu lze energii nastavovat plynule.
Proud výstupního svazku: Pulzní, délka pulzu je 3,5 µs, standardní opakovací frekvence je 423 Hz, střední maximální proud je asi 30 µA v závislosti na energii elektronů.
Rozptyl energie: desítky keV
Distribuce svazku: Elektronovod s kvadrupólovými dublety a deflektory vyvádí svazek na pracoviště A, B nebo C.
Diagnosticika svazku: Střední proud elektronů je měřen indukčním snímačem před výstupním oknem elektronovodu, poloha svazku je indikována drátkovými senzory.
Vyvedení svazku: Tenké hliníkové (Al) okno umístěné na výstupu elektronového svazku.
Výstupní svazek: Kolimovaný rozměr svazku za výstupním oknem je nastavitelný od 2 do 20 mm, možnost standardních homogenních polí 10 × 10 cm2 ve vzdálenosti 1 m od výstupního okna (homogenita ± 5 %).
Energetický výkon svazku: Ns = Is · Ee, pro maximální energii a proud elektronů je to asi 750 W.
Dávkový příkon: Asi 100 Gy / (min · µA) ve standardních homogenních elektronových polích 10 × 10 cm2 ve vzdálenosti 1 m od výstupního okna, v případě kolimovaného svazku je to několik stovek Gy / (min · µA).

Fotonový svazek - brzdné záření

Původ a fyzikální popis: Brzdné záření je elektromagnetickým zářením vyvolaným zpomalením elektronů, procházejících wolframovým (W) terčem umístěným za výstupním oknem.
Energetické spektrum: Spojité, horní hranice energie brzdného záření je rovna energii urychlených elektronů Ee.
Směr výstupu fotonů: Rotačně symetrický ve směru dopadajících elektronů, fotonový svazek je axiálně symetrický s dopředným vrcholem intenzity. Pro vytvoření homogenních fotonových polí jsou použity kónické železné kolimátory (homogenita lepší než ± 5 %).
Dávka: Asi 10 Gy / (min · µA) v ose kolimovaného svazku ve vzdálenosti 1 m od wolframového terče, asi 0,5 Gy / (min. µA) v homogenním poli 10 × 10 cm2 ve vzdálenosti 1 m (E = 25 MeV).

Neutrony

Původ: Fotojaderné reakce (γ, n) nebo fotonové štěpení uranu.
Výtěžek: 2,5·1011 neutronů/s (Pb), 5·1011 neutronů/s (U), ), izotropní emise do celého prostorového úhlu. Poměr dávky brzdného záření k dávce neutronů je asi 2-10 %.
Energetické spektrum: V případě olova (Pb) až do 2 MeV, v případě uranu (U) asi o 30 % méně Monitoring center of the MT25 microtronMonitorovací centrum mikrotronu MT25