Zahlavi

Oddělení radiofarmak

Oddělení radiofarmak je nejmladším oddělením ústavu – bylo založeno v roce 1997. Jeho primárním cílem bylo zavedení tehdy nedostupných radiofarmak na bázi 18F pro pozitronovou emisní tomografii (PET) do českých nemocnic a rovněž dodávky některých vybraných radiofarmak pro jednofotonovou emisní tomografii (SPECT). Mimo to se oddělení věnovalo rovněž výzkumu a vývoji potenciálně zajímavých radionuklidů a značených sloučenin jak pro diagnostiku (např. 86Y, 124I), tak pro terapii (např. 211At, 90Y, 177Lu). Oddělení mělo od počátku úzkou vazbu na oddělení urychlovačů, s nímž spolupracovalo a spolupracuje na návrhu, výrobě a provozu pevnolátkových, kapalinových a plynových terčů pro přípravu radionuklidů s potenciálem v nukleární medicíně.

Počátkem roku 2009 byla veškerá rutinní výroba radiofarmak převedena do dceřiné společnosti Ústavu jaderné fyziky – RadioMedic s.r.o. – která vyrábí diagnostická radiofarmaka pro PET a SPECT.

Oddělení radiofarmak se nyní soustředí primárně na následující výzkumná témata:

  • Příprava méně obvyklých radionuklidů pro nukleární medicínu, zejména nekonvenčních radiokovů pro zobrazení metodou PET, ale i pro terapii (např. 61Cu, 64Cu, 68Ga, 86Y, 124I, 230U), a příležitostná příprava radionuklidů pro různé nelékařské účely (např. kalibrační zdroje)
  • Cyklotronová příprava 99mTc
  • Fragmenty monoklonálních protilátek specifických vůči EGFR (nimotuzumab, trastuzumab) značených nekonvenčnímu pozitronovými zářiči (44Sc, 86Y) pro diagnostiku onkologických onemocnění
  • Monoklonální protilátky/fragmenty pro karbonické anhydráze značené 61Cu a radioizotopy jodu
  • Vývoj mikrofluidních systémů pro automatizované značení monoklonálních protilátek a jejich fragmentů
  • Měření excitačních funkcí jaderných reakcí protonů, deuteronů, 3He a α částic na cyklotronu U-120M