Zahlavi

O projektu CANAM

cyclotron_01

cyclotron_01

mikrotron_01

mikrotron_01

neutron_05

neutron_05

tandetron_01

tandetron_01

Velká výzkumná infrastruktura Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod (CANAM) se soustřeďuje na výzkum v široké škále vědeckých oborů využívajících svazky urychlených iontů a neutronové svazky. Analytické, charakterizační, modifikační a produkční metody zavedené v infrastruktuře CANAM jsou v České republice jedinečné a poskytují možnosti a informace, které nelze získat jinými způsoby a které jsou nepostradatelné pro základní a aplikovaný výzkum v různých oborech (jako je fyzika, materiálové vědy a inženýrství, chemie, biologie, lékařský a farmaceutický výzkum, energetika, elektronika a optoelektronika, ekologie, archeologie, výzkum kulturního dědictví aj.).

CANAM byl v letech 2010–2019 začleněn do „Cestovní mapy velkých infrastruktur České republiky pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“ (projekt MŠMT č. LM2011019 a č. LM2015056). S účelovou finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a institucionální podporou Ústavu jaderné fyziky AV ČR jsou experimentální zařízení infrastruktury CANAM nabízena externím uživatelům v režimu otevřeného přístupu. Žádosti o využití jsou podávány prostřednictvím uživatelského portálu.

Využití infrastruktury CANAM a zdroj financování musí být řádně uvedeny v publikacích (například: Měření byla prováděna na infrastruktuře CANAM v ÚJF AV ČR). Pro experimenty prováděné v laboratoři neutronové fyziky navíc požadujeme i deklaraci využití výzkumného reaktoru ve formě: „Prezentované výsledky byly získány s využitím infrastruktury Reaktory LVR-15 a LR-0, která je finančně podporována projektem MŠMT LM2018120".

CANAM je provozován s veřejnou podporou z několika zdrojů:

  • Provozní náklady byly v letech 2010–2019 podpořeny projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod (CANAM) - LM2011019 a LM 2015056, v kombinaci s institucionální podporou ÚJF. Od roku 2020 je CANAM provozován zejména z institucionálního rozpočtu ÚJF.
  • V rámci výzvy č. 02_16_013 pro výzkumné infrastruktury, prioritní osa 1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT, byl Evropskými strukturálními a investičními fondy podpořen projekt Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod – OP, reg. č. OPCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812. 
  • Otevřený/mezinárodní přístup byl podpořen Evropskou komisí, např. projekty RP7 NMI3, NMI3-II, či projektem EURATOM FP7 CHANDA. Přesah k průmyslovým partnerům byl tématem projektu SINE2020 v rámci HORIZON2020. S konsorciem souvisejících výzkumných infrastruktur jsou plánovány nové projekty.

CANAM nabízí akademickým uživatelům a uživatelům z průmyslu jedinečnou experimentální infrastrukturu v jaderné fyzice a neutronových vědách.

eu-msmt