Zahlavi

Česká účast

ecal23-10 ecal-detektor  gadast module  krystaly

Česká republika je přidruženým členem FAIRu od března 2019. Česká výzkumná infrastruktura FAIR-CZ, zahrnutá do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (zkráceně: velkých výzkumných infrastruktur ČR) na léta 2016-2026, řeší přístup České republiky k FAIR obecně a zejména přístup české vědecké komunity v jaderné a hadronové fyzice (CBM, HADES, PANDA a NuSTAR), biofyzice a radiobiologii (BIOMAT@APPA).

Nepeněžité příspěvky ČR na výstavbu FAIR budou spočívat v dodávkách klíčového vybavení pro elektromagnetický kalorimetr (detektor) ECAL spektrometru HADES, detektor FSD (Forward Spectator Detector) spektrometru CBM, elektromagnetický PbWO kalorimetr spektrometru PANDA, modulů detektoru GADAST pro EXPERT@NuSTAR a vakuových komponent pro kolaboraci BIOMAT, která je částí výzkumného programu (pilíře) APPA.

Díky FAIR-CZ budou mít výzkumní pracovníci z ČR rovněž možnosti využívat nové technologie vyvinuté v rámci projektů, realizovaných ve všech čtyřech výzkumných pilířích FAIR, a výpočetní centrum Tier3 v hostitelské instituci, které je jedním z národních uzlů sdílených výpočetních sítí GRID. FAIR bude po svém dokončení a uvedení do provozu hrát vedoucí roli v oblasti jaderného a hadronového výzkumu ve světě po několik desetiletí. Poskytne široké vědecké komunitě světově unikátní podmínky, které umožní dosud nerealizovatelná měření, a to jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu.

FAIR–CZ je podporován z několika veřejných zdrojů:

  • Provozní náklady, cestovní výdaje na koordinaci investic uskutečněných ve FAIR, školení studentů a účastnické poplatky v experimentech pro všechny účastníky jsou podporovány MŠMT z činnosti pro velké výzkumné infrastruktury (projekty MEYS LM 2015049, LM2018112 a LM2023060).
  • Nepeněžité příspěvky ČR k výstavbě FAIR a vlastní výzkum jsou podpořeny v rámci výzvy č. 02_16_013 pro výzkumné infrastruktury, prioritní osa 1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT, název projektu „Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast ČR - OP “, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001677. Navazující projekt nese název „Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast ČR - OP - II.“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016066. Oba projekty jsou podpořeny Evropskými strukturálními a investičními fondy.
  • FAIR je dosud ve výstavbě, informace pro uživatele budou zveřejněny po naplánování prvních experimentů.

 

logo_fair02 eu-msmt