Zahlavi

Radiouhlíková laboratoř

Česká radiouhlíková laboratoř s mezinárodním kódem CRL vznikla v roce 2004 jako společné pracoviště Ústavu jaderné fyziky AV ČR v.v.i. a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Nabízíme

Radiouhlíkové datování a analýzy uhlíku 14 pomocí AMS (urychlovačové hmotnostní spektrometrie)
Organickou reziduální analýzu (ORA) a molekulárně specifickou radiouhlíkovou analýzu (CSRA)  pomocí plynové chromatografie (například lipidy v keramice nebo sedimentech)
Stanovení poměrů stabilních izotopů δ13C a δ15N
Konzultace a interpretace výsledků.

Naše vybavení

Od roku 2013 provádíme radiouhlíkové datování a analýzy uhlíku 14 pro další aplikace metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS, Accelerator Mass Spectrometry), od roku 2022 jako součást AMS laboratoře pomocí vlastního zařízení MILEA (Multi-Isotope Low-Energy AMS) od švýcarské společnosti IonPlus. Jde o přístroj střední velikosti s pracovním napětím do 300 kV.

K dalšímu vybavení laboratoře patří preparativní plynový chromatograf Agilent 8890 s FID detektorem a kolektorem frakcí Gerstel pro molekulárně specifickou radiouhlíkovou analýzu ve spojení s hmotnostním spektrometrem s průletovým analyzátorem TOF od Leco pro screening a kvantifikaci cílených sloučenin v komplexních matricích, sektorový spektrometr (ThermoFisher Scientific) pro měření poměrů stabilních izotopů, propojený pomocí plynového rozhraní ConFlow IV s elementárním analyzátorem SmartFlash, FTIR spektrometr Nicolet IS50 od Thermo Scientific, stereomikroskop SZX10 Olympus a další.

Vedoucí laboratoře Ivo Světlík (svetlik@ujf.cas.cz)

Zástupkyně vedoucího Kateřina Pachnerová brabcová (brabcova@ujf.cas.cz)

Laboratoř byla částečně vybavena v rámci projektu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728: "RAMSES - Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií" financovaného z prostředků MŠMT ČR a Evropské unie - Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Naše zásady

U datování předmětů umělecké hodnoty nebo významu kulturního dědictví se řídíme konvencí UNESCO a postupy navrženými radiouhlíkovou komunitou. Před případným zasláním takových objektů k zakázce nás prosím kontaktujte. Budeme požadovat prohlášení o původu a vlastnictví a také fotografii objektu.

logo ramses

 

 

CRL