Zahlavi

Poslání a vize E-RIHS

Hmotné kulturní a přírodní dědictví jsou klíčovými součástmi evropské identity. Jejich studium a zachování je globální výzvou pro vědu a evropskou společnost jako celek. Potřeba začlenit technické a humanitní obory do oblasti výzkumu kulturního a přírodního dědictví vedla v posledních desetiletích ke vzniku nové vědecké disciplíny – tzv. památkové vědy (Heritage Science).

Evropská výzkumná infrastruktura pro památkovou vědu (E-RIHS) podpoří výzkum památek, jejich zachování, dokumentaci a správu. E-RIHS spojuje výzkumné pracovníky v humanitních a přírodních vědách a podporuje jejich spolupráci i mezioborovou výměnu poznatků. E-RIHS usiluje o integraci evropských zařízení špičkové úrovně, aby vznikla entita s klíčovou rolí v památkové vědě a zabránila tak fragmentaci, zbytečnému zdvojování výzkumu či izolaci malých výzkumných skupin, což vše ohrožuje evropskou památkovou vědu. E-RIHS staví na dlouhodobé evropské tradici v této oblasti výzkumu a na základě vytvořeném dřívějšími projekty inovací a integrace financovanými z EU, jako byly EU-ARTECH, CHARISMA a IPERION CH v oblasti ochrany kulturního dědictví, či ARIADNE v archeologii. Využívá synergii spolupráce mezi akademickou sférou, výzkumnými centry, muzei a dalšími kulturními institucemi. Výzkumná komunita dosáhla zralosti nezbytné k tomu, aby udělala krok směrem k trvalé evropské výzkumné infrastruktuře, která bude mít široký dopad na společnost a hospodářství.

Posláním E-RIHS je zprostředkovat integrovaný přístup k vysoce odborným znalostem, datům a technologiím standardizovaným způsobem a integrovat evropská zařízení, která jsou na světové špičce, do organizace s jasnou identitou a silnou soudržností v prostředí památkové vědy.

V roce 2016 byl záměr vybudování E-RIHS začleněn do ESFRI Roadmap jako jediný infrastrukturní projekt v oblasti sociálních a kulturních inovací. E-RIHS spojuje a poskytuje inovace v památkové vědě propojením humanitního výzkumu s přírodními a technickými vědami i matematikou, informatikou a komunikačními technologiemi.

Prostřednictvím interdisciplinárního přístupu ke čtyřem platformám (ARCHLAB, DIGILAB, FIXLAB, MOLAB) podpoří E-RIHS širokou škálu výzkumů, od případových studií zaměřených na menší objekty až po velkoškálové a dlouhodobější projekty spolupráce. Návrhy na přístup jsou zpracovávány prostřednictvím společného vstupního bodu, jejich hodnocení je založeno na kvalitě a výjimečnosti daného projektu (excelentnosti), po posouzení nezávislým mezinárodním hodnotícím panelem. E-RIHS podporuje osvědčené postupy a vyvíjí nebo zdokonaluje metody navržené tak, aby reagovaly na specifické potřeby přírodního a kulturního dědictví, ať už materiálního nebo digitálního: objekty, sbírky, budovy a lokality.

Přípravná fáze byla podpořena projektem E-RIHS PP (Preparatory Phase) financovaným v rámci H2020 s cílem připravit podklady pro E-RIHS ERIC, tedy právní formě konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) zřízeného rozhodnutím Evropské komise. Následný projekt IPERION HS byl zaměřen na ustavení národních uzlů E-RIHS a potřebné právní a organizační kroky k ustavení evropského konsorcia ERIC jako právní formy, pod kterou by nová evropská infrastruktura měla fungovat.