Zahlavi

ÚJF AV ČR se zapojil do projektu ReMade@ARI

19. 09. 2022

ÚJF AV ČR se zapojil do evropského projektu ReMade@ARI (REcyclable MAterials DEvelopment at Analytical Research Infrastructures – Vývoj recyklovatelných materiálů v analytických výzkumných infrastrukturách). Projekt byl zahájen 1. září 2022.

Podle Akčního plánu Evropské unie pro cirkulární ekonomiku lze až 80 % dopadu výrobku na životní prostředí ovlivnit již ve fázi jeho návrhu. Cílem ReMade@ARI je proto podpořit komplexní přístup k udržitelné výrobě. K návrhu nových konkurenceschopných, plně funkčních a zároveň vysoce recyklovatelných materiálů bude využit potenciál více než pěti desítek analytických výzkumných infrastruktur evropské sítě ARIE.

ÚJF v rámci projektu poskytne přístup k iontovým analytickým metodám a přípravě materiálů energetickými iontovými svazky v Laboratoři Tandetronu, zaměřené na vývoj nových materiálů, a zajistí školicí program pro výzkumné pracovníky i průmyslové vývojáře z této rozvíjející se oblasti.

Projekt ReMade@ARI probíhá pod vedením Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), v Německu jsou do něj dále zapojeny mj. Ion Beam Center (IBC), Dresden High Magnetic Field Laboratory (HLD) a pozitronový zdroj ELBE Center for High-Power Radiation Sources (pELBE).

Kromě ÚJF se do projektu zapojí i další česká akademická a univerzitní pracoviště z platformy NanoEnviCz, zaměřené na studium nanomateriálů a jejich využití v aplikacích spojených s ochranou životního prostředí. Koordinátorem českého zastoupení bude Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Na projektu ReMade@ARI se bude podílet i Centrum HiLASE v Dolních Břežanech, součást Fyzikálního ústavu AV ČR, které projektu poskytne přístup ke své laserové infrastruktuře a související školení. 

Další informace: 

Prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
zástupkyně ředitele ÚJF AV ČR, v. v. i.
vedoucí Laboratoře Tandetronu

Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky
Hlavní 130, Řež, 250 68
Tel.: +420 603 357 359
E-mail: mackova@ujf.cas.cz

http://www.ujf.cas.cz/cs/oddeleni/oddeleni-neutronove-fyziky/lnam/