Zahlavi

Publicita

 

 • Česká televize informovala 19. dubna 2020 na kanále ČT1 v pořadu Události (v čase 43.00-44.10 min.) o možnosti sterilizace zdravotnického materiálu na urychlovači Mikrotron MT25 pod pražským Vítkovem, kterou ÚJF bezplatně nabídl zdravotníkům. Mikrotron je schopen sterilizovat i velmi citlivý zdravotnický materiál až do tloušťky 5 cm, například kolem 400 jednorázových roušek najednou. V pořadu se objevily také záběry z Laboratoře Mikrotronu a krátce promluvil i vedoucí laboratoře David Chvátil. Stejné téma měla i čtyřminutová reportáž Českého rozhlasu, odvysílaná 20. dubna na kanále ČRo Plus v pořadu Dnešní Plus. Najdete ji zde.

 

 • Vědecký tajemník ÚJF Vladimír Wagner v textu Co je důležité v době COVID-19? na webu pro popularizaci vědy osel.cz polemizoval 3. dubna 2020 s Janem Čulíkem z informačního serveru Britské listy, který kritizoval video vědecké iniciativy COVID-CZECHIA propagující šití a nošení látkových roušek. Toto video se díky své anglické verzi úspěšně rozšířilo i ve světě. V. Wagner v textu také připomněl aktivitu AV ČR – cyklus přednášek, návodů a materiálů z oblastí zajímavé vědy pro žáky a studenty, do něhož se zapojil – a dvě aktivity s přímou účastí ÚJF AV ČR: pipetovací stroj umožňující zrychlení testů na přítomnost koronaviru a nabídku možnosti sterilizace zdravotnického materiálu pomocí svazku částic z urychlovače Mikrotron. 

 

 • Webový server pro popularizaci vědy osel.cz publikoval 23. března 2020 článek vědeckého tajemníka ÚJF Vladimíra Wagnera pod názvem Jak se zkoumá vesmírná produkce prvků v laboratoři? Článek informuje o třech loni publikovaných výsledcích zkoumání reakcí, důležitých pro kosmologickou a hvězdnou produkci prvků, tyto výsledky článek objasňuje i v širších souvislostech. Výsledky získali pracovníci Oddělení jaderných reakcí a Oddělení neutronové fyziky ÚJF s využitím cyklotronu U-120M a neutronových kanálů na jaderném reaktoru v řežském areálu.

 

 • V rámci pravidelné stránky informací z ÚJF, publikované čtvrtletním zpravodajem obce Husinec (Řež) Naše vesnice, vyšel 20. března 2020 na str. 26 v čísle 1/2020 pod názvem Způsobuje blesky kosmické záření? článek manažera pro publicitu ÚJF Miroslava Dočkala o projektu CRREAT.

 

 • 11. března 2020 vyšel na stránkách 64-67 čísla 1/2020 čtvrtletníku AV ČR A/Věda a výzkum článek Jany Olivové Neutrina: částice opředené záhadami. Článek informuje o podílu ÚJF na experimentu KATRIN s cílem přesněji změřit hmotnost neutrina a vychází z rozhovoru s pracovníky ÚJF Ing. Otokarem Dragounem, DrSc., a Mgr. Drahoslavem Vénosem, CSc.

 

 • Vladimír Wagner, vědecký tajemník ÚJF, přednášel 13. ledna 2020 v Kosmologické sekci České astronomické společnosti na téma Kosmologie - otázky a odpovědi. V rámci své přednášky zmínil i některé loňské výsledky práce ÚJF, jako je podíl na přesnějším omezení hmotnosti neutrina. Videozáznam přednášky, který za prvních 14 dní po vystavení na internet zaznamenal téměř 10 000 shlédnutí, najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=MvLedFjP4z0

 

 • Čtvrtletní zpravodaj obce Husinec (Řež) Naše vesnice publikoval 6. prosince 2019 v čísle 4/2019 pod názvem Německá KATRIN zpřesnila hmotnost neutrina s pomocí ÚJF článek manažera pro publicitu ÚJF Miroslava Dočkala v rubrice Z vědeckého údolí.

 

 • Vědecko-popularizační časopis Vesmír otiskl 11. listopadu 2019 v čísle 11/2019 článek vědeckého tajemníka ÚJF Vladimíra Wagnera Megaprojekt NICA bude studovat chladnou hustou jadernou hmotu. Článek o stavbě komplexu urychlovačů NICA (Nuclotron-based Ion Collider FAcility) v ruském SÚJV Dubna vysvětluje i obecnější souvislosti kvark-gluonového plazmatu a jeho role na počátku vesmíru, zmiňuje se rovněž o spolupráci českých vědců se SÚJV a vztahu se souvisejícími projekty v evropských institucích GSI (FAIR) a CERN.

 

 • Říjnové číslo vědecko-populárního Československého časopisu pro fyziku 5/2019 přineslo článek pracovníků ÚJF Ing. Otokara Dragouna, DrSc., a Mgr. Drahoslava Vénose, CSc. pod názvem Horní hranice hmotnosti netrina výrazně poklesla - první výsledky experimentu KATRIN, zmiňující i podíl ÚJF na těchto výsledcích. 

 

 • Říjnové číslo vědecko-technického časopisu Jemná mechanika a optika 10/2019 otisklo článek manažera pro publicitu ÚJF Miroslava Dočkala Detektory kosmického záření a další technika v projektu CRREAT.

 

 

 • V rámci cyklu Pátečníci popularizační sekce Českého klubu skeptiků Sisyfos přednesl 23. srpna 2019 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze vědecký tajemník ÚJF Vladimír Wagner přednášku na téma Gama záblesky - nejmohutnější exploze ve vesmíru. Audiovizuální záznam přednášky můžete najít zde. Přednáška se věnuje vysokoenergetickým jevům ve vesmíru: krátkým (při splynutí neutronových hvězd) a dlouhým (supernovy a hypernovy) zábleskům gama záření, supermasivním černým dírám, zdrojům těžkých a supertěžkých prvků, ale i  problematice zachycení nejenergetičtějších částic. Zmiňuje také roli urychlovače LHC v evropské laboratoři CERN a podíl pracovníků ÚJF na těchto výzkumech.

 

 • 14. května 2019 proběhlo v řežském areálu vzpomínkové setkání k nedožitým 100 letům zakladatele českého jaderného výzkumu a řežských ústavů ÚJF i ÚJV Čestmíra Šimáněho, spojené s odhalením jeho pamětní desky. Tato událost měla výrazné mediální pokrytí: kratší zprávu o akci, vycházející ze společné tiskové zprávy ÚJV a ÚJF, pod názvem Před sto lety se narodil zakladatel českého jaderného výzkumu Čestmír Šimáně například přinesly 31. června 2019 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 2/2019. Text manažera pro publicitu ÚJF Miroslava Dočkala 100 let od narození Čestmíra Śimáně, věnovaný zejména osudům a práci Čestmíra Šimáněho i společným počátkům ÚJF a ÚJV, přinesl v srpnu 2019 časopis Jemná mechanika a optika 7-8/2019. Výrazně rozšířenou podobu tohoto textu (zároveň s redukcí některých jeho techničtějších pasáží), obšírněji informující i o samotné vzpomínkové akci, přineslo pod názvem 100 let od narození Čestmíra Šimáněho říjnové číslo Československého časopisu pro fyziku 5/2019.