Zahlavi

Povinné informace o ÚJF

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/ÚJF, 1. 1. 2007

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Pracoviště bylo zřízeno usnesením 25. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 22. prosince 1971 s účinností od 1. ledna 1972 pod názvem Ústav jaderné fyziky ČSAV. Ve smyslu paragrafu 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Usnesením ustavujícího zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného ve dnech 24. a 25. února 1993 byl s Ústavem jaderné fyziky AV ČR sloučen s účinností ke dni 30. června 1994 Ústav dozimetrie záření AV ČR, IČ 00213772, se sídlem v Praze 8, Na Truhlářce 39/64. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Ústavu jaderné fyziky AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

3. Dokumenty

Zřizovací listina

4. Popis organizační struktury povinného subjektu

Organizační struktura ÚJF AV ČR

5. Kontakt

 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Hlavní 130
  250 68 Husinec - Řež
 • Elektronická podatelna: ujf@ujf.cas.cz
 • Datová schránka: t8xmzqw
 • Tel.: +420 220 941 147

6. Identifikační číslo organizace a daňové identifikační číslo organizace

 • IČO: 61389005
 • DIČ: CZ61389005

7. Místo a způsob, jak podat nebo získat příslušné informace

   • poštou:
    Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
    Hlavní 130
    250 68 Husinec - Řež
   • telefonicky: +420 220 941 147
   • e-mailem: ujf@ujf.cas.cz.
   • osobně: akcepotvané nosiče elektronických dat jsou CD, DVD, USB flash disk
    Akceptované datové formáty jsou: pdf, PDF/A, xml, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg/jpeg, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp3

Poskytování informací se řídí platným sazebníkem

8. Důsledky vad podaných dokumentů

ÚJF postupuje podle § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.:

Pokud ÚJF zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ÚJF vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, ÚJF dokument dále nezpracovává. Není-li ÚJF schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Obdobně postupuje ÚJF i  pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém ÚJF přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém ÚJF přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

9. Nakládání s datovými zprávami, u nichž byl zjištěn výskyt tzv. škodlivého kódu

Pokud je u doručeného elektronického dokumentu zjištěn škodlivý kód, ale dokument obsahuje informace, které mohou být bezpečně využity pro další zpracování dokumentu a mohou být bezpečně uloženy, uloží se dokument do zvláštního úložiště. Ostatní dokumenty se škodlivým kódem ÚJF zničí a jsou považovány za nedoručené. Je-li možné zjistit z doručeného dokumentu obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě zničení dokumentu.

10. Způsob platby za poskytování informací

   • bankovním převodem: číslo účtu – 671958383/0300
   • konstantní symbol: 0308
   • variabilní symbol: 1111
   • do poznámky: IČO organizace nebo jméno a příjmení žadatele

11. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí

   • sekretariát ředitele ÚJF: pracovní dny po - pá 8:00 - 13:00
   • datová schránka: t8xmzqw
   • elektronická podatelna: ujf@ujf.cas.cz

12. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

1. Odvolání:

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚJF AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, jímže je od 2. 1. 2020 Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚJF AV ČR, v. v. i., nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚJF AV ČR, v. v. i., a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Od 2. 1. 2020 je nadřízeným úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚJF AV ČR.

13. Vzory formulářů

14. Popis postupů

Postup ÚJF AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   1. ÚJF AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:
    • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení ÚJF AV ČR žádost odloží,
    • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚJF AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
    • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
   2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
   3. Podmínky, za kterých je ÚJF AV ČR povinna, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
   4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

15. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:

Právní předpisy související s činností ÚJF AV ČR

   • zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky
   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
   • zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
   • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
   • Zřizovací listina

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

17. Přehled žádostí

2023

Dne 14. 7. 2023 obdržel Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. dotaz dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaevidovaný pod č.j. UJF-13-0540/23, ve znění:

„Žádám o poskytnutí informace o vyřízení zakázky, vedené povinným subjektem podle protokolu „Výsledky radiouhlíkového datování CRL z 21. 7. 2022“ u vzorku papíru laboratorní číslo 21_1212 s popisem Varvara Stěpanovna Fjodorova KG 3654, jejímž zadavatelem byl D. Frank. Jedná se o tyto informace:

 1. Kopie objednávky zakázky, vč. prohlášení o původu a vlastnictví a také fotografii objektu.
 2. Kopie dokumentace přijetí vzorku k analýze, obsahující datum a způsob odběru vzorku, průkaz ztotožnění vzorku s předmětem KG 3654, jméno odebírající osoby, popis a hmotnost vzorku, případně fotografii a další údaje. Podle osobního sdělení Ing. Ivo Světlíka Ph.D. při konzultaci protokolu dne 8. 6. 2023 šlo o tři vzorky velikosti zrnka rybízu, které z předmětu KG 3654 neodebírala laboratoř CRL.
 3. Kopie zprávy pracoviště HEKAL ATOMKI HAS (mez. kód DebA) v Debrecenu, kam byly vzorky odeslány k měření AMS (Accelerator Mass Spestrometry).
 4. Kopii kompletního protokolu s přílohami, tak jak byl poskytnut zadavateli, včetně kopie průvodního dopisu a faktury za provedení analýzy.

Na dotaz byla poskytnuta tazateli odpověď v následujícím znění:

Ad bod 2. žádosti (část): Hmotnost vzorku byla 7,6 mg.

Ad bod 3. žádosti: V příloze rozhodnutí je soubor s výsledkem AMS měření vzorku 21_1212 z pracoviště DeA. Ostatní údaje k nesouvisejícím vzorkům zaslaným k měření v DeA v jedné zásilce jsou začerněny.

Ad bod 4. žádosti (část): Do příloh rozhodnutí je zahrnut datovací protokol spolu s kalibračním souborem. Text průvodního e-mailu k zaslání protokolu je uveden zde.

Ostatním bodům žádosti nemohlo být bohužel vyhověno z důvodu neexistence požadovaných dat.

 

Dne 20.4.2023 obdržel Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. dotaz dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaevidovaný pod č.j. UJF-013-0338/23, ve znění:

"Žádám o poskytnutí dokladů o vyřízení zakázky společnosti TAR, Trinity Art Research z. ú., IČO 17391563, se sídlem Tychonova 272/18, Hradčany, 160 00 Praha 6, na radiouhlíkové datování a analýzy uhlíku 14 vzorku uměleckého díla inv. č. KG3654 majitele Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. Zakázka byla plněna na podzim r. 2022.
Žádám o poskytnutí kopie objednávky zakázky, kompletního protokolu s přílohami, tak jak byl poskytnut objednavateli, a fakturované ceny. Informaci prosím zaslat datovou schránkou."

Na dotaz byla poskytnuta tazateli odpověď v následujícím znění:

ÚJF neřešil pro společnost Trinity Art Research z.ú., IČO: 17391563, v uvedeném časovém období žádnou zakázku na radiouhlíkové datování a analýzy uhlíku 14. Stejně tak ÚJF není nic známo o uvedeném vzorku uměleckého díla inv. č. KG3654 majitele Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o. ÚJF tak nemůže poskytnout požadované informace, protože jimi nedisponuje a předmětnou analýzu neprováděl.

 

2022

Žádné

2021

Dne 19. července 2021 obdržel Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. dotaz dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaevidovaný pod č.j. UJF-03427/21, ve znění:

 • Kolik případů sexuálního obtěžování bylo řešeno na ÚJF a všech jeho podřízených organizacích v letech 2016 – 2020?
 • Kolik případů užívání alkoholu na pracovišti bylo řešeno na ÚJF a všech jeho podřízených organizacích v letech 2016 – 2020?
 • Kolik případů užívání alkoholu na pracovišti ve smyslu 30 z. č. 251/2005 bylo řešeno na ÚJF a všech jeho podřízených organizacích v letech 2016 – 2020?
 • Mají pracovníci ÚJF a jeho podřízených organizací povinnost řídit se etickým kodexem? Pokud ano, kde je dostupný?
 • Mají řídící pracovníci ÚJF a jeho podřízených organizací povinnost řídit se etickým kodexem? Pokud ano, kde je dostupný?
 • Mají řídící pracovníci ÚJF a jeho podřízených organizací povinnost znalosti zákoníku práce?
 • Mají řídící pracovníci ÚJF a jeho podřízených organizací povinnost znalosti BOZP?

Na dotaz byla poskytnuta tazateli odpověď v následujícím znění:

 • k dotazu „Kolik případů sexuálního obtěžování bylo řešeno v ÚJF a všech jeho podřízených organizacích v letech 2016 – 2020?“ uvádí, že nebyly v ÚJF AV ČR, v. v. i. ve zmíněném období řešeny žádné případy.
 • k dotazu „Kolik případů užívání alkoholu na pracovišti bylo řešeno na ÚJF a všech jeho podřízených
  organizacích v letech 2016 – 2020?“ uvádí, že nebyly v ÚJF AV ČR, v. v. i. ve zmíněném období řešeny žádné případy.
 • k dotazu „Kolik případů užívání alkoholu na pracovišti ve smyslu § 30 z. č. 251/2005 bylo řešeno na ÚJF a všech jeho podřízených organizacích v letech 2016 – 2020?“ uvádí, že nebyly v ÚJF AV ČR, v. v. i. ve zmíněném období řešeny žádné případy.
 • k dotazu „Mají pracovníci ÚJF a jeho podřízených organizací povinnost řídit se etickým kodexem? Pokud ano, kde je dostupný?“ uvádí, že v ÚJF AV ČR, v. v. i. je etický kodex pouze právně nevymahatelné doporučení, jehož cílem je shrnout rámcové zásady dobrého chování ve vědě a podporovat upevňování žádoucích mravních standardů v akademickém výzkumu. Etický kodex pracovníků Akademie věd je ke stažení na webových stránkách ÚJF AV ČR, v. v. i. na adrese: http://www.ujf.cas.cz/cs/o-ustavu-jaderne-fyziky/zakony-a-predpisy/dokumenty-o-av-cr/etickykodex-av-cr/, popřípadě přímo na webu Akademie věd ČR na adrese: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/pravni-predpisy/eticky-kodex-vyzkumnych-pracovniku-v-av-cr/.
 • k dotazu „Mají řídící pracovníci ÚJF a jeho podřízených organizací povinnost řídit se etickým kodexem? Pokud ano, kde je dostupný?“ uvádí, že i pro řídící pracovníky ÚJF AV ČR, v. v. i. je etický kodex pouze právně nevymahatelné doporučení, jehož cílem je shrnout rámcové zásady dobrého chování ve vědě a podporovat upevňování žádoucích mravních standardů v akademickém výzkumu. Etický kodex pracovníků Akademie věd je ke stažení na webových stránkách ÚJF AV ČR, v. v. i. na adrese: http://www.ujf.cas.cz/cs/o-ustavu-jaderne-fyziky/zakony-a-predpisy/dokumenty-o-av-cr/eticky-kodex-av-cr/, popřípadě přímo na webu Akademie věd ČR na adrese: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/pravni-predpisy/eticky-kodex-vyzkumnych-pracovniku-v-av-cr/.
 • k dotazu „Mají řídící pracovníci ÚJF a jeho podřízených organizací povinnost znalosti zákoníku práce?“ uvádí, že zajištění naplňování ustanovení Zákona č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, v aktuálním znění, je odpovědností ÚJF AV ČR, v. v. i. jakožto zaměstnavatele, zastoupeného jeho statutárním orgánem, a to ve vztahu k zaměstnancům ÚJF AV ČR, v. v. i. Řídící pracovníci v ÚJF AV ČR, v. v. i. nemají povinnost znalosti zákoníku práce nad rámec běžného rozsahu známého každému zaměstnanci.
 • k dotazu „Mají řídící pracovníci ÚJF a jeho podřízených organizací povinnost znalosti BOZP?“ uvádí, že všichni zaměstnanci ÚJF AV ČR, v. v. i. jsou pravidelně školeni v oblastech BOZP relevantních pro činnosti vykonávané v ÚJF AV ČR, v. v. i.
2020

Dne 6. května 2020 obdržel Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. dotaz dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaevidovaný pod č.j. 03 305/20, poř. č. 03 305/20-1, ve znění:

"Jakým právním předpisem se řídí spisová agenda ÚJF AV ČR?"

Na dotaz byla poskytnuta tazateli odpověď v následujícím znění:

Spisová agenda Ústavu se řídí interním dokumentem Spisový a skartační řád, který vychází z níže uvedených zákonů, vyhlášek a nařízení:

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů (v úplném znění č. 329/2012 Sb.)
 • Zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky a provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
 • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě (v úplném znění č. 192/2009 Sb.)
 • Vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • Vyhláška č. 422/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o užívání a provozu datových schránek
 • Zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády č. 1338 o stanovení výstupních datových formátů statických dokumentů v digitální podobě
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 298/2016 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, který stanovuje základní požadavky na funkce těchto systémů a vytváří sjednocující parametry pro výkon spisové služby vztahující se k dokumentům v digitální podobě (Oznámení Ministerstva vnitra č.j. MV-74291-3/AS-2012, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby (uveřejněno ve Věstníku Ministerstva vnitra č. 64/2012 ze dne 11. 7. 2012)
 • Zákon č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
 • Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
2019

Žádné

2018

Žádné

2017

Žádné

2016

Žádné

2015

Žádné