Zahlavi

Povinné informace o ÚJF

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/ÚJF, 1. 1. 2007

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Pracoviště bylo zřízeno usnesením 25. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 22. prosince 1971 s účinností od 1. ledna 1972 pod názvem Ústav jaderné fyziky ČSAV. Ve smyslu paragrafu 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Usnesením ustavujícího zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného ve dnech 24. a 25. února 1993 byl s Ústavem jaderné fyziky AV ČR sloučen s účinností ke dni 30. června 1994 Ústav dozimetrie záření AV ČR, IČ 00213772, se sídlem v Praze 8, Na Truhlářce 39/64. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Ústavu jaderné fyziky AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci

3. Dokumenty

Zřizovací listina

4. Popis organizační struktury povinného subjektu

Organizační struktura ÚJF AV ČR

5. Kontakt

 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Hlavní 130
  250 68 Husinec - Řež
 • Elektronická podatelna: ujf@ujf.cas.cz
 • Datová schránka: t8xmzqw
 • Tel.: +420 220 941 147

6. Identifikační číslo organizace a daňové identifikační číslo organizace

 • IČO: 61389005
 • DIČ: CZ61389005

7. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 • poštou:
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Hlavní 130
  250 68 Husinec - Řež
 • telefonicky: +420 220 941 147
 • e-mailem: ujf@ujf.cas.cz

Poskytování informací se řídí platným sazebníkem

8. Způsob platby za poskytování informací

 • bankovním převodem: číslo účtu – 671958383/0300
 • konstantní symbol: 0308
 • variabilní symbol: 1111
 • do poznámky: IČO organizace nebo jméno a příjmení žadatele

9. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí

 • sekretariát ředitele ÚJF: po - pá 8:00 - 13.00
 • datová schránka: t8xmzqw
 • elektronická podatelna: ujf@ujf.cas.cz

10. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

1. Odvolání:

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚJF AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚJF AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚJF AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚJF AV ČR.

11. Vzory formulářů

12. Popis postupů

Postup ÚJF AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. ÚJF AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení ÚJF AV ČR žádost odloží,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚJF AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 3. Podmínky, za kterých je ÚJF AV ČR povinna, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
 4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

13. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:

Právní předpisy související s činností ÚJF AV ČR

 • zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zřizovací listina

14. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Přehled žádostí za rok 2018:

žádné

Přehled žádostí za rok 2017:

žádné

Přehled žádostí za rok 2016:

žádné

Přehled žádostí za rok 2015:

žádné