Zahlavi

Otevřený přístup

Otevřený přístup pro externí uživatele

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR (ÚJF) nabízí externím uživatelům přístup ke svým experimentálním zařízením infrastruktury CANAM v režimu otevřeného přístupu (Open Access).

Přístup k zařízením v Laboratoři cyklotronů a generátorů rychlých neutronů (LC&FNG), Laboratoři Tandetronu (LT) and Laboratoři neutronové fyziky (NPL) je pro národní a mezinárodní akademické uživatele podpořen z institucionálního rozpočtu ÚJF, pokud budou výsledky získané na zařízeních infrastruktury CANAM šířeny veřejně. Těmto uživatelům může být účtována část provozních nákladů.

Vlastní, tedy neveřejný výzkum (obvykle vyžadovaný průmyslovým sektorem) může být rovněž nasmlouván, a to nákupem měřícího času a dalších služeb v zařízeních infrastruktury CANAM. Pro další informace kontaktujte prosím Uživatelskou kancelář.

Proces přidělování měřícího času

Žádosti o otevřený přístup k zařízením infrastruktury CANAM jsou předkládány prostřednictvím Uživatelského portálu.

Laboratoř cyklotronů a generátorů rychlých neutronů každoročně vydává dvě výzvy k předkládání vědeckých žádostí o experimenty ve lhůtách 30. dubna a 30. října.

V Laboratoři Tandetronu a Laboratoři neutronové fyziky nejsou stanoveny žádné termíny a žádost lze podat kdykoli (hodnocení probíhá průběžně).

  1. Navštivte Uživatelský portál CANAM (povinná registrace), vytvořte a odešlete návrh experimentu v příslušné laboratoři a zařízení. Návrh experimentu bude posouzen osobou zodpovědnou za dané zařízení z hlediska jeho proveditelnosti a poté Vědeckým výběrovým panelem z hlediska jeho vědecké hodnoty.
  2. O přijetí nebo odmítnutí návrhu budete informováni e-mailem.
  3. V případě přijetí návrhu mu přidělí osoba zodpovědná za dané zařízení v ÚJF měřící čas.
  4. Navrhovatel bude informován o přiděleném měřícím čase e-mailem.
  5. Pokud se chcete experimentu účastnit osobně, kontaktujte Uživatelskou kancelář a projednejte podrobnosti své návštěvy.
Podmínky přístupu

Využití infrastruktury CANAM a zdroj financování musí být řádně uvedeny v publikacích (například: "Měření byla prováděna na infrastruktuře CANAM v ÚJF AV ČR, podporované v rámci projektu MŠMT č. LM2015056"). Tento text musí být používán ve všech publikacích vzniklých do konce roku 2024 (doba udržitelnosti projektu).

Pro experimenty prováděné v Laboratoři neutronové fyziky navíc požadujeme i deklaraci využití výzkumného reaktoru ve formě: „Prezentované výsledky byly získány s využitím infrastruktury Reaktory LVR-15 a LR-0, která je finančně podporována projektem MŠMT LM2018120". Rovněž tento text musí být používán ve všech publikacích vzniklých do konce roku 2024.

V publikacích by měla být osoba zodpovědná za dané zařízení nebo místní kontaktní osoba pro experiment zahrnuta jako spoluautor.

Po dokončení experimentu je nutné do tří měsíců předložit krátkou zprávu o experimentu, a to elektronicky prostřednictvím Uživatelského portálu.

eu-msmt