Zahlavi

Otevřený přístup

Otevřený přístup pro externí uživatele

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR (ÚJF) nabízí externím uživatelům přístup ke svým experimentálním zařízením infrastruktury CANAM v režimu otevřeného přístupu (Open Access).

Přístup k zařízením v Laboratoři cyklotronů a generátorů rychlých neutronů (LC&FNG), Laboratoři Tandetronu (LT) and Laboratoři neutronové fyziky (NPL) je pro národní a mezinárodní akademické uživatele zdarma, pokud budou výsledky získané na zařízeních infrastruktury CANAM šířeny veřejně.

[Vlastní, tedy neveřejný výzkum (obvykle vyžadovaný průmyslovým sektorem) může být rovněž nasmlouván, a to nákupem měřícího času a dalších služeb v zařízeních infrastruktury CANAM. Pro další informace kontaktujte prosím Uživatelskou kancelář].

Proces přidělování měřícího času

Žádosti o otevřený přístup k zařízením infrastruktury CANAM jsou předkládány prostřednictvím Uživatelského portálu.

Laboratoř cyklotronů a generátorů rychlých neutronů každoročně vydává dvě výzvy k předkládání vědeckých žádostí o experimenty ve lhůtách 30. dubna a 30. října.

V Laboratoři Tandetronu a Laboratoři neutronové fyziky nejsou stanoveny žádné termíny a žádost lze podat kdykoli (hodnocení probíhá průběžně).

  1. Navštivte Uživatelský portál CANAM (povinná registrace), vytvořte a odešlete návrh experimentu v příslušné laboratoři a zařízení. Návrh experimentu bude posouzen osobou zodpovědnou za dané zařízení z hlediska jeho proveditelnosti a poté Vědeckým výběrovým panelem z hlediska jeho vědecké hodnoty.
  2. O přijetí nebo odmítnutí návrhu budete informováni e-mailem.
  3. V případě přijetí návrhu mu přidělí osoba zodpovědná za dané zařízení v ÚJF měřící čas.
  4. Navrhovatel bude informován o přiděleném měřícím čase e-mailem.
  5. Pokud se chcete experimentu účastnit osobně, kontaktujte Uživatelskou kancelář a projednejte podrobnosti své návštěvy.
Podmínky přístupu

Využití infrastruktury CANAM a zdroj financování musí být řádně uvedeny v publikacích (například: "Měření byla prováděna na infrastruktuře CANAM v ÚJF AV ČR, podporované v rámci projektu MŠMT č. LM2015056"). Tento text musí být používán ve všech publikacích vzniklých do konce roku 2024 (doba udržitelnosti projektu).

Pro experimenty prováděné v Laboratoři neutronové fyziky navíc požadujeme i deklaraci využití výzkumného reaktoru ve formě: „Prezentované výsledky byly získány s využitím infrastruktury Reaktory LVR-15 a LR-0, která je finančně podporována projektem MŠMT LM2018120". Rovněž tento text musí být používán ve všech publikacích vzniklých do konce roku 2024.

V publikacích by měla být osoba zodpovědná za dané zařízení nebo místní kontaktní osoba pro experiment zahrnuta jako spoluautor.

Po dokončení experimentu je nutné do tří měsíců předložit krátkou zprávu o experimentu, a to elektronicky prostřednictvím Uživatelského portálu.

eu-msmt