Zahlavi

Otevřený přístup

Otevřený přístup pro externí uživatele

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR (ÚJF) nabízí externím uživatelům přístup ke svým experimentálním zařízením infrastruktury CANAM v režimu otevřeného přístupu (Open Access).

Přístup k zařízením v Laboratoři cyklotronů a generátorů rychlých neutronů (LC&FNG), Laboratoři Tandetronu (LT) and Laboratoři neutronové fyziky (NPL) je pro národní a mezinárodní akademické uživatele podpořen z institucionálního rozpočtu ÚJF, pokud budou výsledky získané na zařízeních infrastruktury CANAM šířeny veřejně. Těmto uživatelům může být účtována část provozních nákladů.

Vlastní, tedy neveřejný výzkum (obvykle vyžadovaný průmyslovým sektorem) může být rovněž nasmlouván, a to nákupem měřícího času a dalších služeb v zařízeních infrastruktury CANAM. Pro další informace kontaktujte prosím Uživatelskou kancelář.

Proces přidělování měřícího času

Žádosti o otevřený přístup k zařízením infrastruktury CANAM jsou předkládány prostřednictvím Uživatelského portálu.

Laboratoř cyklotronů a generátorů rychlých neutronů každoročně vydává dvě výzvy k předkládání vědeckých žádostí o experimenty ve lhůtách 30. dubna a 30. října.

V Laboratoři Tandetronu a Laboratoři neutronové fyziky nejsou stanoveny žádné termíny a žádost lze podat kdykoli (hodnocení probíhá průběžně).

  1. Navštivte Uživatelský portál CANAM (povinná registrace), vytvořte a odešlete návrh experimentu v příslušné laboratoři a zařízení. Návrh experimentu bude posouzen osobou zodpovědnou za dané zařízení z hlediska jeho proveditelnosti a poté Vědeckým výběrovým panelem z hlediska jeho vědecké hodnoty.
  2. O přijetí nebo odmítnutí návrhu budete informováni e-mailem.
  3. V případě přijetí návrhu mu přidělí osoba zodpovědná za dané zařízení v ÚJF měřící čas.
  4. Navrhovatel bude informován o přiděleném měřícím čase e-mailem.
  5. Pokud se chcete experimentu účastnit osobně, kontaktujte Uživatelskou kancelář a projednejte podrobnosti své návštěvy.
Podmínky přístupu

Využití infrastruktury CANAM a zdroj financování musí být řádně uvedeny v publikacích. Obecně může toto uvedení znít: Měření byla prováděna na infrastruktuře CANAM v ÚJF AV ČR". V publikacích, které využily vybavení modrnizované a doplněné v rámci projektu CANAM OP (tento případ prosím konzultujte s osobou zodpovědnou za dané zařízení), by měl uvedený text tento projekt zmiňovat, například ve formě Měření byla prováděna na infrastruktuře CANAM v ÚJF AV ČR a podpořena projektem EF16_013/0001812". 

V publikacích obsahujících výsledky získané na neutronových kanálech reaktoru LVR-15 (opět prosím konzultujte s osobou zodpovědnou za dané zařízení), by měl text zmiňovat i deklaraci využití výzkumného reaktoru, například ve formě: „„Měření byla prováděna na infrastruktuře CANAM v ÚJF AV ČR s využitím infrastruktury CICRR, podpořené projektem MŠMT LM2023041"

V publikacích by měla být osoba zodpovědná za dané zařízení nebo místní kontaktní osoba pro experiment zahrnuta jako spoluautor.

Po dokončení experimentu je nutné do tří měsíců předložit krátkou zprávu o experimentu, a to elektronicky prostřednictvím Uživatelského portálu, a posléze informace o následné publikaci.

eu-msmt