Zahlavi

Česká účast

ESS ERIC je konsorciem evropských zemí, spolupracujících na návrhu a výstavbě jednoho z největších evropských projektů výzkumné infrastruktury. Neutronový zdroj ESS se sídlem v Lundu je prioritním projektem z Cestovní mapy ESFRI a součástí Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace České republiky na léta 2016-22. Bude významnou součástí budoucího prostředí evropského výzkumu: infrastrukturou, poskytující experimentální možnosti vědcům z akademické obce i z průmyslu. Metodu rozptylu neutronů lze aplikovat na celou řadu vědeckých otázek, pokrývajících sféry fyziky, chemie, geologie, biologie a lékařství. Česká republika se účastní projektu ESS již od jeho počátku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako garant české účasti v ESS hodlá pokrýt až 2 % rozpočtu výstavby ESS, většinou formou věcných (in-kind) příspěvků. Tímto způsobem získá česká vědecká obec přístup k budoucí kapacitě širokého portfolia špičkových experimentálních zařízení na neutronových svazcích v ESS. Zhruba polovina tohoto příspěvku bude realizována formou návrhu, konstrukce a instalace difraktometru BEER (Beamline for European Material Engineering Research). Druhá polovina českého příspěvku bude realizována formou in-kind dodávky technologických celků, souvisejících s heliovým a vodním chlazením neutronového terče.

Projekt ESS Scandinavia–CZ je podporován z několika veřejných zdrojů:

  • provozní náklady a konstrukce zařízení BEER (Beamline for European Material Enginee-ring Research) jsou podporovány ve spolupráci s partnery z Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG). ÚJF se bude podílet na těchto nákladech až 50 % (projekt MŠMT LM 2015048).

  • věcné (in-kind) příspěvky a vlastní výzkum byly podpořeny v rámci výzvy č. 02_16_013 pro výzkumné infrastruktury, prioritní osa 1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT, název projektu „Evropský spalační zdroj – účast ČR – OP“ reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001794. Projekt je podporován Evropskými strukturálními a investičními fondy.

  • související mezinárodní projekt: SINE2020 (H2020): Science and Innovation with Neutrons in Europe in 2020 (Věda a inovace s neutrony v Evropě v roce 2020).

Fáze velké výzkumné infrastruktury: fáze výstavby

 

 eu-msmt