Zahlavi

Neutron beams

Kvazi-monoenergetický generátor neutronů

Standardní 7Li(p,n) reakce na tenkém lithiovém terči (s uhlíkovým beam stopperem) s protonovým svazkem 20–37 MeV je používána pro produkci kvazi-monoenergetického neutronového pole. Tok neutronů až do 3x108 n/cm2/s je stanoven pro protonový svazek 37 MeV/5 μA a pro vzdálenost od terče k vzorku 50 mm. Spektrální tok v pozici vzorku je stanoven s 10% přesností pomocí výpočtů MCNPX validovanými na základě experimentálních dat.

Zdroj NG2 je vybudován na negativním protonovém svazku cyklotronu U-120M pro integrální benchmarking účinných průřezů relevantních pro fúzní technologie pomocí měření diferenciálních průřezů a pro testy a kalibrace různých neutronových detekčních systémů – např. zkoumání funkce odezvy rychlých neutronů na monokrystalovém diamantovém detektoru atd.

 

Širokospektrální generátor neutronů s proměnlivou energií

V urychlovacím režimu s negativními ionty (svazek H) poskytuje cyklotron U-120M s měnitelnou energií svazků protonů (6–37 MeV) a deuteronů (11–20 MeV), které jsou vhodné k vytvoření širokospektrálních neutronových polí s měnitelnou střední energií v rozmezí od 4 do 12 MeV pomocí standardních zdrojové reakce p/d+Be (tlustý terč). S využitím referenčních dat neutronového pole z PTB Braunschweig poskytuje spolehlivý spektrální tok až do 1011 n/sr/s a ​​používá se pro ozařování rozsáhlých systémů (moduly jádra reaktoru v databázovém programu ADTT, aj.).

S použitím zdrojové reakce 3He(40 MeV)+D2O se začleněným neutronovým kolimátorem byla pro různé konfigurace uspořádání vzorků provedena sada experimentů s transmisí neutronů, a to zejména na železe, hlavní složce testovacího modulu IFMIF s vysokým tokem.