Zahlavi

Národní uzel E-RIHS

Struktura E-RIHS je celoevropská distribuovaná infrastruktura podporovaná 13 členskými státy EU – potenciálními zakladateli konsorcia E-RIHS – s účastí dalších šesti přidružených zemí. Tuto iniciativu podporuje rovněž mezivládní organizace IC-CROM, která je připravena pomoci při vytváření budoucího právního subjektu globální infrastruktury. V současné době jsou národní centra sdílející cíle E-RIHS aktivní v Belgii, na Kypru, v Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, na Maltě, v Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku, Slovinsku, Švédsku a Velké Británii. 24 národních uzlů včetně partnerů mimo Evropu se účastní projektu H2020 IPERION HS (Integrating Platform for the European Research Infrastructure on Heritage Science), financovaného Evropskou komisí pod číslem GA 871034.

Tříletý projekt E-RIHS PP v rámci programu H2020 a výzvy H2020-INFRADEV-2016-2 byl v letech 2017-2020 koordinační a podpůrnou akcí přípravné fáze a podpory rané fáze projektů ESFRI, zde tedy evropské výzkumné infrastruktury pro památkovou vědu E-RIHS (grantová smlouva č. 739503), která má letos přejít již do přechodové fáze vedoucí ke spuštění infrastruktury. 

Národní centra fungují na národní úrovni v různých právních rámcích a představují národní asociace partnerských zařízení. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se jakožto hostitelská instituce již zapojil do aktivit E-RIHS na evropské úrovni v projektech H2020 E-RIHS PP a IPERION HS.

Z iniciativy ústavů AV ČR bylo v roce 2021 ustanoveno devítičlenné konsorcium složené z institucí AV ČR (ÚTAM, ÚJF, ARÚP, ARÚB, ÚACH) a vysokoškolských pracovišť z ČVUT (FJFI, FSV), VŠCHT a Mendelovy Univerzity v Brně. Konsorcium podalo v prosinci 2021 návrh na zřízení distribuované velké výzkumné infrastruktury (VVI) E-RIHS.CZ v doméně Social Sciences and Humanities.  E-RIHS.CZ je česká velká výzkumná infrastruktura (VVI) pro památkový výzkum a je koncipována jako plnohodnotný národní uzel evropské výzkumné infrastruktury pro památkový výzkum (E-RIHS).

Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru památkové vědy je nutné zapojení a spolupráce celé řady výzkumných institucí. E-RIHS.CZ je proto koncipována jako distribuovaná infrastruktura, kterou tvoří devět spolupracujících výzkumných institucí:

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FS ČVUT)
  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI ČVUT)
  • Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno (ARÚB AV ČR)
  • Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha (ARÚP AV ČR)
  • Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR (ÚACH AV ČR)
  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (ÚTAM AV ČR)
  • Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta (LDF MENDELU)
  • Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR (ÚJF AV ČR)
  • Vysoká škola chemicko-technologická, Praha (VŠCHT)

Páteří výzkumu jsou fixní laboratoře (FIXLAB), v ÚJF AV ČR jde o Laboratoř Tandetronu, Laboratoř neutronové fyziky a Laboratoř urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS).

Tvorba národního uzlu vychází z doporučení analýzy Sektorové platformy Rady velkých výzkumných infrastruktur MŠMT z roku 2021: vytvořit multidisciplinární výzkumnou infrastrukturu, jež integruje služby archivů vědeckých informací, virtuálních platforem pro přístup k datům a zařízení urychlovačů, synchrotronů, neutronových zdrojů a dalších analytických nástrojů pro účely studia, resp. ochrany kulturního dědictví. Zapojení ČR do E-RIHS na základě projektu systematického využití dnes již existujících českých kapacit – v podobě multidisciplinární velké výzkumné infrastruktury pro studium a ochranu kulturního dědictví – by měl bezesporu pozitivní dopad na konkurenceschopnost řady oborů humanitních věd a na ochranu kulturního dědictví v ČR.“