Zahlavi

Physicists on the move (KINEÓ)

04. 10. 2019
On Tuesday, September 17, 2019, another of the seminars of KINEÓ participants took place in the NPI meeting room. Ing. ...
22. 07. 2019
Ing. Martin Schäfer from the Department of Theoretical Physics of the NPI presented on July 11, 2019, at NPI meeting room his work on the onset of ΛΛ hypernuclear binding.
10. 07. 2019
On June 6, 2019, Ing. Jaroslava Hrtankova, Ph.D., from the Theoretical Department, NPI, presented results of her work produced during the 6 months stay at the University of Barcelona, within the series of KINEÓ seminars in the NPI conference ...
17. 04. 2019
All four KINEÓ project trainees – Dr. Ing. Petr Chudoba, Dr. Jaroslava Hrtánková, Dr. Tomáš Matlocha and Ing. Martin Schäfer – have already returned from internships and started to carry out the return phase of the project.
16. 05. 2018
As the first one of the young scientists, RNDr. Ing. Petr Chudoba, Ph.D. traveled to the Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH in Darmstadt.
O projektu

Projekt „Fyzici v pohybu“ (akronym: KINEÓ) je zaměřen na mobilitu výzkumných pracovníků - juniorů, které Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚJF) plánuje vyslat na čtyři přední zahraniční vědecká pracoviště (FAIR, PSI, Univerzita Barcelona, Hebrejská univerzita). Díky šestiměsíční stáži zvýší tito čtyři pracovníci svou profesionální znalost, posílí mezinárodní kontakty ÚJF a po návratu personálně posílí jeho stávající vědecké týmy. Výběr pracovníků proběhne transparentním interním výběrovým řízením.

Cílovou skupinou jsou doktorandi a post-doktorandi pracující na ÚJF, zejména v oborech teoretická fyziky, jaderné fyziky a rozvoje urychlovačů. Pro ÚJF je tato skupina velmi perspektivní, neboť zakládá na novou generaci vědeckých pracovníků.

V návratové fázi, která bude součástí všech čtyř stáží, budou stážisté předávat získané znalosti prostřednictvím přímé interakce se svými kolegy v rámci vědeckých skupin, na celoústavních seminářích, při setkání pracovních skupin, prezentaci výsledků na konferencích a při vedení mladších studentů (Bc., Otevřená věda, apod.). Semináře proběhnou také na vysokých školách spolupracujících s ÚJF (MFF UK, FJFI ČVUT v Praze, VUT Brno, Slezská univerzita Opava). Během realizace projektu vzniknou také společné publikace.

Web ÚJF bude pravidelně informovat o průběhu projektu i jednotlivých klíčových aktivit, včetně zkušeností mladých výzkumných pracovníků s prací v zahraničních organizacích.

Projekt KINEÓ, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008491, je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Délka projektu: 1. 5. 2018 – 31. 12. 2019

KINEÓ

Místa a obsahy stáží

Racah Institute of Physics, Hebrew University of Jerusalem, IzraelRacah Institute of Physics

Mentor: prof. Nir Barnea

Seznámení s modelem Stochastické variační metody a jeho následné použití při realistických výpočtech lehkých mezonových jader, zejména kvazivázaných stavů eta a K- mezonu, a Lambda hyperjader se čtyřmi až osmi nukleony.

Pobyt proběhne ve skupině prof. Nira Barney – jedné z vůdčích světových výzkumných skupin, věnujících se výpočtům maločásticových systémů - atomů, jader a mezonových jader - v rámci variačních metod a kombinujících metody ´ab initio´ ve spojení s realistickými interakcemi ve studiu jemných efektů mezon-nukleonových a hyperon-nukleonových interakcí.

Stážista bude po svém návratu pokračovat v práci ve skupině hadronových a baryonových systémů Oddělení teoretické fyziky ÚJF pod vedením Dr. Jiřího Mareše.

 

Paul Scherrer Institute (PSI), Villingen, ŠvýcarskoPaul Scherrer Institute (PSI)

Mentor: prof. Marco Schippers

Studium dynamiky svazku urychlených částic a spolupráce na optimalizaci parametrů vnitřního iontového zdroje Penningova typu pro medicinální cyklotron v rámci programu COMET. Modelování dynamiky na softwaru OPAL, vyvíjeném v PSI. Měření parametrů iontového zdroje na testovacím zařízení, které imituje podmínky v centrální oblasti medicinálního cyklotronu. Analýza získaných dat bude využita k optimalizaci pracovních podmínek s ohledem na stabilitu parametrů a životnost iontového zdroje.

Získané informace budou použity a dále šířeny na Oddělení urychlovačů ÚJF, zejména na cyklotronu U-120M. Výsledky výzkumu budou mít přímý vliv na vývoj nových i úpravy stávajících cyklotronů, používaných v lékařských zařízeních.

 

Departament de Física Cuantica i Astrofísica, Universitat de Barcelona, ŠpanělskoDepartament de Física Cuantica i Astrofísica

Mentor: prof. Angela Ramos

Seznámení se zde vyvíjenými teoretickými postupy a jejich aplikace při studiu chování mezonů v jaderném prostředí. Popis interakcí mezonů s jedním i více nukleony při nízkých a středních energiích v rámci jednotného mikroskopického přístupu pomocí efektivních chirálních modelů, zahrnujících symetrie a dynamiku QCD. V této skupině vyvíjejí vlastní chirální model, který neustále rozšiřují a aplikují na popis nejrůznějších procesů s kaony. Stážista bude po svém návratu pokračovat v práci ve skupině hadronových a baryonových systémů Oddělení teoretické fyziky ÚJF pod vedením Dr. Jiřího Mareše.

 

Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR), Darmstadt, NěmeckoFacility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR), zdroj: GSI

Mentor: Tetyana Galatyuk

Příprava nového detektoru - elektromagnetického kalorimetru ECAL - na měření v rámci experimentu HADES, FAIR fáze 0. Oživení a kalibrace detektoru, jeho testování pomocí kosmických mionů. Stážista se zúčastní i samotného experimentu HADES a zahájí analýzu fyzikálních dat. Seznámí se tak s celým životním cyklem experimentu. HADES se specializuje na měření di-elektronových párů z nukleon-nukleonových srážek, ze srážek protonů s jádry i z jádro-jaderných srážek. ECAL je určen k světově unikátním měřením produkce neutrálních mezonů ve srážkách těžkých iontů v rozsahu energií 2 - 10 AGeV, ke zlepšení elektron-hadronové separace a k měření gama fotonů pocházejících z rezonancí. Umožní tak objasnit stav hmoty ve srážkách a dosud nepřístupné jevy.

V návratové fázi se pracovník zapojí do aktivit skupiny relativistických těžkých iontů z Oddělení jaderné spektroskopie ÚJF, vedené Dr. Andrejem Kuglerem.

Adresy zahraničních pracovišť

Facility for Antiproton and Ion Research GmbH, Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Německo

 

Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, Španělsko

 

Paul Scherrer Institute, 5232 Villigen, Švýcarsko

 

Hebrejská univerzita, 91904 Jeruzalém, Izrael

Kontakt

Projektový manažer:

Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
tel.: +420 220 941 147
e-mail: svoboda@ujf.cas.cz