Zahlavi

Mandatory information

Overview of mandatory disclosed information pursuant to Act No. 106/1999 Coll.

1. The full official name of the liable entity

Nuclear Physics Institute of the CAS, public research institution, (Czech name of the institute: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), registered in the register of public research institutions under file mark No. 17113/2006-34/ÚJF, 1. January 2007.

2. Reason and method of setting up a liable entity, including the conditions and principles under which it operates

The Institute has been established by the resolution of the twenty-fifth session of the Presidium of the Czechoslovak Academy of Sciences (hereinafter the "CSAS") held on 22nd December 1971, effective from 1st January 1972, under the name the Nuclear Physics Institute of the CSAS. Under section 18 (2) of Act No. 283/1992 Coll., the Institute became an entity within the Czech Academy of Sciences as of 31st December 1992. By the resolution of the constituting session of the Academy Assembly of the Czech Academy of Sciences held on 24th and 25th February 1993, the Institute of Radiation Dosimetry of the Czech Academy of Sciences, identification number 00213772, located in Prague 8, Na Truhlářce 39/64, was consolidated into the Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences as of 30th June 1994. Under Act No. 341/2005 Coll., the legal status of the Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences was transformed from a state contributory organization into a public research institution (abbreviated in Czech as v. v. i.) from 1st January 2007.

3. Documents

Foundation Deed

4. Description of the organizational structure of the liable entity

Organizational structure of the NPI CAS

5. Contact

 • Nuclear Physics Institute of the CAS, p. r. i.
  Hlavní 130
  250 68 Husinec - Řež
 • E-mail: ujf@ujf.cas.cz
 • Data box: t8xmzqw
 • Tel.: +420 220 941 147

6. Identification number and tax identification number of the organization

 • ID: 61389005
 • Tax ID: CZ61389005

7. Where to get relevant information

 • post mail:
  Nuclear Physics Institute of the CAS, p. r. i.
  Hlavní 130
  250 68 Husinec - Řež
 • telephone: +420 220 941 147
 • e-mail: ujf@ujf.cas.cz
 • personaly: accepted data carriers: CD, DVD, USB flash disc
  Accepted data formats: pdf, PDF/A, xml, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp3

The provision of information is charged with applicable tariff

8. Method of payment for providing information

Bank transfer:

 • account number: 671958383/0300
 • constant symbol: 0308
 • variable symbol: 1111
 • Note: Company ID or applicant's name and surname

9. Place, where an application or complaint can be filed, a proposal or initiative or other request made, or a place to receive a decision

 • Office of the director: Mon - Fri 8:00 - 13.00
 • data box: t8xmzqw
 • e-mail: ujf@ujf.cas.cz

10. Place, time limit and method of appeal against the decision of the liable entity, including the requirements placed on the applicant in this context, as well as a description of the procedures and rules to be followed for these activities

1. Appeal:

An appeal against decision of the liable entity can be filed within 15 days from the date of delivery of the decision, in written form. The appeal has to be delivered to the obliged entity that issued the decision, i.e. NPI of the CAS. Within 15 days from the date of the service appeal, the liable entity shall submit the appeal together with the file to the superior authority.

2. Complaint about the information request process:

The applicant can, if legal reasons are met, file a complaint about the procedure for processing the request for information, especially if he/she has not been issued a decision to reject the application within 15 days from the delivery of the application to the NPI of the CAS or if he/she has not been provided with information either at all or only part of the request without a refusal decision. The complaint may be filed in writing by the NPI of the CAS within 30 days of the date of delivery of the notice of execution of the application or from the date of expiry of the period for providing information. The complaint shall be decided by the superior authority within 15 days of the date on which it was submitted. Other requests and proposals are handled in accordance with Act No. 500/2004 Coll., the administrative procedure code and in accordance with the internal regulations of the NPI of the CAS.

11. Forms

12. Description of procedures

Proceedings of the NPI of the CAS in handling proposals and requests of citizens pursuant to Act No. 106/1999 Coll., On Free Access to Information.

 1. NPI of the CAS will assess the content of each submitted application and:
  • if the application is incomprehensible, it is not clear what information is required or it is formulated too generally; it has to be clarified; if the applicant does not specify the application within 30 days from the date of its delivery, the NPI of the CAS will postpone the application,
  • if the requested information does not relate to the NPI of the CAS competence, it will postpone the request and communicate this justified fact to the applicant within 7 days,
  • provide the requested information within 15 days of receipt of the submission or specification of the request, in written form, by consulting the file, including the possibility of making a copy on storage media.
 2. If the information is not provided to the applicant for an oral application or if the applicant does not consider the information provided orally to be sufficient, an application shall be made in written form.
 3. The conditions under which the NPI of the CAS is obliged to, or may refuse, the requested information, to limit the provision of the information or to refer to the published information, are regulated by Act No. 106/1999 Coll.
 4. The deadline for providing information may be extended for serious reasons (§14, section 7 of Act No. 106/1999 Coll.), but not more than by 10 days.

13. Overview of the most important regulations according to activities of the liable entity, in particular, acts and decisions, which stipulates the right to request information and which governs other citizens' rights in relation to the liable entity:

Legislation related to the activities of the NPI

 • Act No. 283/1992 Coll., On the Czech Academy of Sciences
 • Act No. 106/1999 Coll., On Free Access to Information
 • Act No. 130/2002 Coll., On support of research, experimental development and innovation
 • Act No. 341/2005 Coll., On Public Research Institutions
 • Act No. 137/2006 Coll., On Public Procurement
 • Foundation deed

14. Annual reports for previous calendar years on the entity's activities in providing information

Overview of the requests per 2020:

On 6th May 2020, the Nuclear Physics Institute of the CAS, received an inquiry pursuant to Act 106/1999 Coll., On Free Access to Information, registered under ref. no. 03 305/20, ser. no 03 305/20-1, as amended by:

"Jakým právním předpisem se řídí spisová agenda ÚJF AV ČR?"

The question was provided to the questioner in the following wording:

Spisová agenda Ústavu se řídí interním dokumentem Spisový a skartační řád, který vychází z níže uvedených zákonů, vyhlášek a nařízení:

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů (v úplném znění č. 329/2012 Sb.)
 • Zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky a provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
 • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě (v úplném znění č. 192/2009 Sb.)
 • Vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • Vyhláška č. 422/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o užívání a provozu datových schránek
 • Zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády č. 1338 o stanovení výstupních datových formátů statických dokumentů v digitální podobě
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 298/2016 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, který stanovuje základní požadavky na funkce těchto systémů a vytváří sjednocující parametry pro výkon spisové služby vztahující se k dokumentům v digitální podobě (Oznámení Ministerstva vnitra č. MV-74291-3/AS-2012, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby (uveřejněno ve Věstníku Ministerstva vnitra č. 64/2012 ze dne 11. 7. 2012)
 • Zákon č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
 • Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Overview of the requests per 2019:

none

Overview of the requests per 2018:

none

Overview of the requests per 2017:

none

Overview of the requests per 2016:

none

Overview of the requests per 2015:

none