Zahlavi

Předsedkyně Akademie věd otevřela nové radiochemické laboratoře ÚJF

24. 04. 2018

Prosluněná jarní nálada provázela návštěvu předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. V doprovodu místopředsedy Jana Řídkého a dalších členů Akademické rady se seznámila s vývojem a úspěchy našeho ústavu v posledních letech.

Základem dobře fungující vědecké instituce jsou schopní vědečtí pracovníci. Vedení ÚJF se podařilo výrazně vylepšit věkovou strukturu a posílit perspektivní vědecké týmy. Velmi úspěšný je náš program podpory postdoktorandů. Ve výběrových řízeních se podařilo získat kvalitní mladé lidi do klíčových skupin ústavu. Dvě třetiny z nich jsou ze zahraničí, zejména z Itálie a Slovenska. Jejich pobyty jsou plánovány na dva roky s možnosti prodloužení o další rok. Ovšem již několik z nich se po ukončení postdoktorandského pobytu stalo kmenovými vědeckými pracovníky v našich týmech. Posílil tak například tým studující perspektivní materiály na našem lineárním urychlovači – tandetronu.

Druhou oblastí, ve které došlo k výraznému pokroku, je modernizace experimentální infrastruktury ústavu. Starý Van de Graaffův urychlovač, který skončil v Národním technickém muzeu, byl nahrazen již zmíněným tandetronem. Před dvěma lety instalovaný nový cyklotron TR-24 doplnil stávající urychlovač U-120M. Posledním krokem k modernizaci našeho vybavení bude udělený projekt RAMSES (OP VVV), který obohatí portfolio našich experimentálních metod o urychlovačovou hmotnostní spektrometrii. Toto zařízení po svém dokončení v roce 2020 rozšíří naše možnosti radiouhlíkového datování do výrazně vzdálenější minulosti, umožní však i řadu dalších jaderných analytických studií.

Podařilo se rovněž zmodernizovat ostatní přístrojové vybavení ústavu, které jsme soustředili do výzkumné infrastruktury CANAM (Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod). Tato infrastruktura poskytuje otevřený přístup (režim open access) k našim zařízením pro širokou českou a zahraniční vědeckou obec. Současně tato domácí základna vytváří dobrou pozici pro naši účast ve velkých mezinárodních projektech, ať už jde o projekt ALICE v laboratoři CERN, STAR v BNL, HADES a FAIR v GSI Darmstadt, ESS v Lundu nebo KATRIN v Karlsruhe.

Paní předsedkyně se chystá k přestřižení pásky během otevírání nových laboratoří

Otevření nových laboratoří

K právě dokončeným zařízením se řadí nové radiochemické laboratoře vybudované nad cyklotronem TR-24. Tam se návštěva z AV ČR přemístila po jednání s vedením ústavu a zde ji také čekala řada našich dalších hostů – pracovníci, kteří se na budování laboratoří podíleli, zástupci dodavatelských firem, a také kolegové z dalších institucí v řežském areálu výzkumných ústavů. Po krátkém úvodu ředitele ÚJF P. Lukáše paní předsedkyně symbolicky otevřela naše nové laboratoře. Průvodcem při jejich prohlídce i návštěvě nové analytické laboratoře byl vedoucí oddělení radiofarmak Ondřej Lebeda, který návštěvníkům představil různá zařízení a speciální řešení, navržená našimi pracovníky. Naši hosté si rovněž prohlédli urychlovač TR-24, který bude pro laboratoře ozařovat terče pro přípravu radionuklidů.

Naši hosté poslouchají výklad vedoucího oddělení radiofarmak Ondřeje Lebedy

Posun ve výzkumu nových radiofarmak

Nové laboratoře pro výzkum a vývoj radiofarmak budou využívat nový cyklotron TR-24, který poskytuje velmi intenzivní svazek protonů s různou energií až po 24 MeV. Lze jej využít pro přípravu velmi široké škály radionuklidů. Jedním z výzkumných cílů je připravit a studovat vhodné radionuklidy pro diagnostické i terapeutické aplikace v medicíně. Tyto radionuklidy je však třeba vázat do vhodných chemických sloučenin, které je dopraví do správného místa v těle. To se provádí v radiochemických laboratořích i související analytické laboratoři. Koncepce našich nových laboratoří je velmi inovativní – komunikují s cyklotronem potrubní poštou, která dopravuje ozářené terče s připravenými radionuklidy bez lidského zásahu automaticky do polohorkých komor. V nich probíhá zpracování terčů a úprava radionuklidů i sloučenin, které je obsahují. Tyto unikátní technologie byly pořízeny nákladem 33 milionů korun, poskytnutých ve formě dotace AV ČR.

Ústav jaderné fyziky má v této oblasti dlouholeté zkušenosti – patřil k průkopníkům, kteří využití radionuklidů v lékařské diagnostice v bývalém Československu kdysi prošlapávali cestu. Na cyklotronu U-120M byly připravovány radionuklidy pro radiofarmaka od osmdesátých let minulého století, výzkum radiofarmak v ÚJF pak dostal další impuls ve druhé polovině 90. let, kdy bylo založeno samostatné oddělení radiofarmak ÚJF. Nově pořízené laboratoře však představují další zásadní pokrok v této oblasti, přinášejí zejména nové možnosti vlastního výzkumu i národní a mezinárodní spolupráce.

Instalace zařízení v nových horkých komorách