Zahlavi

PřF UJEP v Ústí nad Labem otevírá Aplikované iontové technologie ve spolupráci s ÚJF

01. 08. 2022

Nově akreditovaný doktorský studijní program na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně zahajuje činnost již v nadcházejícím akademickém roce. Vznikl ve spolupráci s ÚJF AV ČR a Centrem výzkumu Řež. Program zaměřený na aplikované iontové technologie navazuje na magisterský studijní program Aplikované plazmové technologie.

„Cílem nového studijního programu je vychovat odborníky v oblasti aplikovaných iontových technologií zaměřené na použití energetických nabitých částic při přípravě, modifikacích a analýze materiálů, s interdisciplinárním přesahem aplikací i do dalších oborů, jako jsou např. nanotechnologie, biologie apod.,“ upřesňuje vedoucí katedry fyziky RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., v tiskové zprávě UJEP zde

Nový studijní program bude v ÚJF AV ČR realizován především ve spolupráci s Laboratoří Tandetronu, kde bude probíhat i výuka praktických cvičení. Řada odborníků z našeho pracoviště se bude podílet na výuce studentů v rámci studijního programu, vedení závěrečných prací, a rovněž jako členové oborové rady doktorského studia.

Student si během studia osvojí teoretické poznatky o metodách a postupech využívajících nabité částice v intervalu energií od jednotek eV do MeV a získá praktické dovednosti na experimentálním vybavení spolupracujících pracovišť. Výrazným rysem studia je také možnost spolupráce se zahraničními partnery.

Absolventi se uplatní v průmyslových a technologických firmách v oblastech, jako jsou vývoj a aplikace plazmových procesů a iontových svazků při modifikacích materiálů (procesy depozice, ablace, implantace atp.), při syntéze a cíleném vytváření mikro- a nanostruktur (např. iontová a elektronová litografie), v zobrazovacích metodách, v elektronové a iontové spektroskopii, v aplikacích využívající toku ionizovaných molekul v elektromagnetickém poli (jako je. elektrostatické zvlákňování) apod.

Program otevírá nové možnosti při výchově mladých vědců v ÚJF AV ČR, vzniku nových multidisciplinárních vědeckých témat, a v neposlední řadě i v zesílení spolupráce s UJEP a následné podpoře orientovaného a aplikovaného výzkumu v mnoha nových oblastech.