Zahlavi

Otokar Dragoun prvním emeritním vědeckým pracovníkem ÚJF AV ČR

24. 10. 2022

V úterý 18. října 2022 byl Ing. Otokar Dragoun, DrSc. na návrh vedení ÚJF jmenován Akademií věd ČR emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR. Jde o vůbec první jmenování do této pozice v ÚJF na základě Kariérního řádu AV ČR.

O. Dragoun se narodil 15. března 1937 v Sedlci. Do ÚJF (tehdy Ústavu jaderného výzkumu) nastoupil již po své maturitě v roce 1956, téměř souběžně se zahájením provozu řežského areálu. V letech 1957–1962 vystudoval O. Dragoun jadernou fyziku na tehdejší Fakultě jaderné a technické fysiky (dnes FJFI ČVUT v Praze). V roce 1967 získal vědeckou hodnost kandidáta matematicko-fyzikálních věd v oboru experimentální fyzika, v roce 1985 hodnost doktora fyzikálně-matematických věd na základě disertační práce „Vnitřní konverze záření gama“. V letech 1972–2005 vedl O. Dragoun na Oddělení jaderné spektroskopie ÚJF vědeckou skupinu, která se experimentálně i teoreticky věnovala tomuto tématu.

Vyvrcholením vědecké kariéry O. Dragouna se stalo jeho významné zapojení do mezinárodního experimentu KATRIN (Karlsruhe TRItium Neutrino experiment) v KIT Karlsruhe, kde stál u zrodu celého experimentu, jehož cílem je výrazně zpřesnit stanovení hmotnosti elektronového neutrina.

O. Dragoun je autorem více než 120 publikací v impaktovaných časopisech. Přednesl také řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích a mnoho přednášek popularizačních, vedl šest disertačních prací. Získal rovněž několik ocenění, jedním z dosud posledních byla v letošním roce medaile fyzikální sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) za experimentální výzkum hmotnosti neutrin.

Srdečně blahopřejeme!