Zahlavi

Česká republika vstupuje do FAIR jako aspirantský člen

25. 03. 2019

Na slavnostním ceremoniálu v prostorách mezinárodní laboratoře FAIR v Darmstadtu (SRN) byla uzavřena smlouva mezi velkou evropskou výzkumnou infrastrukturou FAIR GmbH a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., o přijetí České republiky jako prvního aspirantského člena FAIR. ÚJF byl delegován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k zastupování zájmů ČR ve FAIRu a koordinuje práci české vědecké komunity do něj zapojené.

Aspirantské členství nabízí státům se zájmem o účast ve FAIR progresivní cestu k dosažení pozdějšího plného členství. Vytvořila jej v roce 2017 Rada FAIRu, nejvyšší výkonný orgán FAIR GmbH složený z jeho akcionářů, který v prosinci 2018 potvrdil jako prvního aspirantského člena právě ČR.

Smlouva byla podepsána výkonnými řediteli GSI a FAIRu profesorem Paolem Giubellinem, Ursulou Weyrich a Jörgem Blaurockem. Za ÚJF podepsal smlouvu jeho ředitel RNDr. Petr Lukáš, CSc. Podpisu smlouvy se za české partnery v konsorciu FAIR-CZ zúčastnili rektor ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prorektor Slezské univerzity v Opavě Prof. RNDr. Gabriel  Török, PhD., děkan MFF UK prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., proděkan MFF UK prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. a koordinátor FAIR-CZ RNDr. Andrej Kugler, CSc.

„Jsem velmi potěšen, že můžeme srdečně uvítat Českou republiku jako našeho nového partnera. Naše partnerství staví na dlouhodobé a velmi dobře fungující spolupráci mezi českými výzkumnými institucemi a GSI/FAIRem. Vědci z České republiky již nyní excelentně přispívají k široké škále vědeckých a technických oblastí studovaných v GSI a FAIRu,“ uvedl během slavnostního ceremoniálu prof. Paolo Giubellino, výkonný vědecký ředitel GSI a FAIRu.

Čeští vědci se podílí například na experimentu HADES nebo výzkumech v oblasti jaderné astrofyziky, jakož i na výzkumu a vývoji pro experimenty CBM a PANDA. Čeští vědci jsou aktivní ve všech čtyřech výzkumných pilířích FAIRu a chystají se zapojit rovněž do výstavby hlavního urychlovače FAIR. Zapojení české vědecké komunity do FAIRu poměrně rychle narůstá co do počtu participujících vědců: v roce 2016 se na různých FAIR experimentech účastnilo celkem 37 vědců z různých vědeckých institucí v České republice, v tomto roce to bude již více než 60 vědců z šesti různých vědeckých institucí.

„Je pro nás velkou ctí stát se partnerem FAIRu s jeho světově unikátními výzkumnými možnostmi. Nová smlouva dláždí cestu k dlouhodobě silné spolupráci mezi českou vědeckou komunitou a FAIRem. Členství dále posílí vztahy a spolupráci mezi našimi vědci a GSI/FAIRem a vytvoří nové příležitosti pro ještě plodnější spolupráci v oblastech výzkumu, inovací a vzdělávání,“ uvedl ředitel ÚJF RNDr. Petr Lukáš, CSc.

Při podpisu smlouvy vyzdvihli partneři společné přání posílit sdílení vědeckých znalostí mezi Českou republikou a dalšími evropskými výzkumnými komunitami a zdůraznili průlomovou hodnotu vědeckých poznatků získaných ve FAIRu.

Nová spolupráce navíc ukazuje atraktivitu výzkumného programu FAIRu a důvěru mezinárodní vědecké komunity v něj. Nynější podpis kontraktu představuje velký apel a povzbuzení pro další státy, které uvažují o připojení k FAIRu právě pro jeho unikátní vědecké i technické možnosti.

fair-190326_CzechPartner_Contract

fair-190326_CzechPartner_Contract

fair-190326_CzechPartner_DelegationFlag

fair-190326_CzechPartner_DelegationFlag

fair-190326_CzechPartner_DelegationFlag2close

fair-190326_CzechPartner_DelegationFlag2close

fair-190326_CzechPartner_DelegationLogos

fair-190326_CzechPartner_DelegationLogos

fair-190326_CzechPartner_GM_Lukas_Flag

fair-190326_CzechPartner_GM_Lukas_Flag

fair2-190326_CzechPartner_GM_Lukas_Logos

fair2-190326_CzechPartner_GM_Lukas_Logos