Zahlavi

Akce, novinky, aktuality

Průběh projektu

 

 • 14.8.2019 Studentka Monika Robotková se aktivně zapojila během své letní stáže v Brookhavenské národní laboratoři do příprav dopředného kalorimetru experimentu STAR na urychlovači RHIC a student Georgij Ponimatkin absolvoval studijní pobyt na Wayne State University v USA, kde se podílel na vývoji metod tagování jetů s těžkými kvarky pomocí metod strojového učení. Oba studenti pracují v týmu pod vedením dr. Jany Bielčíkové.

 

 • 9.7.2019 Doktorand Robert Líčeník přednesl svou prezentaci “Measurement of open-charmed hadron production in Au+Au collisions at 200 GeV with the STAR experiment“ za kolaboraci STAR, kterou bude prezentovat na druhé největší konferenci částicové fyziky EPS-HEP 2019 v Belgii.

 

 • V červenci 2019 byl dr. Pasechnik na konferenci EPS-HEP, kde prezentoval 4 příspěvky na následující témata:
  • 1. The quark-gluon plasma production from the QCD ground state in the Hamiltonian picture
  • 2. Quantum Yang-Mills vacua in expanding Universe: Do we live in a time crystal
  • 3. Cosmological constant as a quantum gravity correction to the QCD vacuum density
  • 4. Primordial gravitational waves from sequential electroweak phase transitions

 

 • 4.6.2019 proběhla schůzka týmu zaměřená na všeobecnou diskusi pokroků studentů ve skupině v jejich dílčích fyzikálních analýzách.

 

 • 28.5.2019 Doktorand Jan Vaněk přednesl svou prezentaci za kolaboraci STAR s názvem “Measurements of open-charm hadrons in Au+Au collisions at 200 GeV by the STAR experiment“, kterou bude prezentovat na prestižní mezinárodní konferenci Strangeness in Quark Matter 2019 v Itálii.

 

 • 28.5.2019 svojí dizertační práci úspěšně obhájil Ing. Jan Pospíšil, jehož školitelem specialistou byl Dr. Filip Křížek.

 

 

 • Ve dnech 27.-29.5.2019 proběhl v Danišovcích na Slovensku 1. Česko-slovenský ALICE week, kde se za naši stranu referovali: 
  Artem Isakov: Analysis of inclusive p_T spectra of B-jets in pPp at sqrt(s_{nn})=5.02 TeV, 
  Filip Křížek: Correlations of high-pT hadron with jets in ALICE, 
  Valentina Raskina: Testování radiační odolnosti senzorů ALPIDE pro ALICE ITS upgrade.

 

 • 14.5.2019 doktorand Artem Isakov přednesl prezentaci zaměřenou na jeho pokroky v analýze produkce jetů obsahujících b kvark v p+Pb srážkách v experimentu ALICE.

 

 • 7.5.2019 proběhla další schůzka týmu zaměřená na všeobecnou diskusi pokroků studentů ve skupině v jejich dílčích fyzikálních analýzách.

 

 • 3.5.2019 Studentka bakalářského studia Valentina Raskina, která pracuje pod vedením Dr. Filipa Křížka, získala na 10. Česko-slovenské studentské vědecké konferenci (ČSSVK) ve fyzice v Košicích 2. místo v oboru jaderná a subjaderná fyzika.

 

 • 30.4.2019 Dr. Pavol Federič prezentoval pokroky v analýze eliptického toku c kvarků v Au+Au srážkách pomocí inovativní metody založené na Kalmanově filtru, tzv. KF Particle.

 

 • 9.4.2019 Doktorand Artem Isakov přednesl v rámci pracovní schůzky skupiny prezentaci týkající se studia inkluzivního spektra b-jetů v experimentu ALICE.

 

 • 12.3.2019 proběhla pracovní schůzka týmu a pokroky ve vysokoškolských pracech studentů.

 

 • Roman Pasechnik navštívil 13.2. - 23.2.2019 universitu ve Florianopolis, Brazilie, kde probíhal workshop VII Encontro de Fisica e Astronimia da UFSC. Zde měl příspěvek na téma: Theory and phenomenology of the Standard Model of particle physics and prospects for New Physics

 

 • 5.2.2019 se konala další pracovní schůzka realizačního týmu

 

 • 29.1.2019 Dr. Bielčíková přednesla svou pozvanou přednášku za kolaboraci STAR s názvem “Recent hard probe measurements with STAR at RHIC“, kterou bude prezentovat na nadcházejícím mezinárodním workshopu Excited QCD 2019 v Rakousku.

 

 • 22.1.2019 na první schůzce týmu v novém roce byl aktulizován plán fyzikálních analýz na další kalendářní rok.
2018

 

 • 11.12.2018 na další schůzi týmu proběhla diskuse nad dosaženými výsledky doc. Romana Pasechnika a studentek Moniky Robotkové a Veroniky Agafonové, které se zabývají studiem vnitřních vlastností jetů v Au+Au srážkách na experimentu STAR.

 

 • 27.11.2018 během další pravidelné schůzky týmu proběhl nácvik prezentace doktoranda J. Vaňka a příprava posterové prezentace diplomantky Veroniky Agafonové na mezinárodní 18. Zimányi school “Winter workshop on heavy ion physics”.

 

 • 6.11.2018 se konala schůzka týmu, na které byly diskutovány pokroky v analýzách dat z experimentů ALICE a STAR, do kterých jsou naši studenti aktivně zapojeni.

 

 • 25.9.2018 studentka magisterského studia Valentina Raskina přednesla na schůzce týmu svou prezentaci výsledků výzkumného úkolu “Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií” před jeho obhajobou na FJFI ČVUT. Její výzkumný úkol se týkal studia radiační odolnosti ALPIDE čipů pro inovovaný vnitřní dráhový detektor ITS experimentu ALICE v laboratoři CERN.

 

 • Dne 4.9.2018 se konala další schůzka týmu, na které doktorand Jan Vaněk prezentoval svou přednášku o produkci D mezonů v jádro-jaderných srážkách za kolaboraci STAR pro nadcházející mezinárodní workshop Hot Quarks 2018 v Nizozemí. Nový student bakalářského studia, Georgij Ponimatkin, diskutoval možnosti použití Machine Learning na rekonstrukci jetů.
 • Dne 21.8.2018 proběhla pravidelná schůze týmu. Studentka V. Raskina přednesla výsledky své bakalářské práce "Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií", kterou vypracovala pod vedením dr. F. Křížka. Doktorand J. Vaněk shrnul výsledky své stáže v BNL týkající se produkce nabitých D mezonů v experimentu STAR.
 • 29.5.2018: proběhla pracovní schůzka řešitelského týmu.
 • 28.5.2018 přednesl ústavní seminář "Matter Under Extreme Conditions" Dr. Brijesh K Srivastava (Purdue University, West Lafayette, USA), se kterým dlouhodobě spolupracujeme v rámci experimentu STAR.
 • 15.3.2018 navštívil naši skupinu a ústav Dr. You Zhou (Niels Bohr Institute, University of Copenhagen), který je členem kolaborace ALICE a přednesl ústavní seminář "From Little Bang to Mini Bang: The universe's primordial soup owing at the LHC".
 •  6.3.2018: se konala pravidelná schůzka týmu.
 •  13.2.2018: proběhla další pravidelná schůzka týmu.
 •  30.1.2018: byly v rámci další pravidelné schůze prezentovány výsledky analýz studentů a postdoktorandů.
 • Dne 23.1.2018: v rámci pravidelné schůze týmu přednesl Dr. N. Novitzky z Univerzity ve Stony Brooku (USA) seminář “Direct photons as a  probe for QGP".
 •  9.1.2018: proběhla pravidelná schůzka týmu.
2017
 •  V roce 2017 pokračujeme v testování křemíkových senzorů ALPIDE na vliv akumulované totální ionizační dávky. V první půli roku byla provedena v této souvislosti na cyklotronu U-120M v Řeži série ozařování (19.1., 2.3., 10.4., 4.5., 15.6.), přičemž akumulovaná totální ionizační dávka přesáhla 1 Mrad. Velkou část dat z těchto testů analyzoval Artem Isakov z Národní Výzkumné Tomské Polytechnické Univerzity ve své diplomové práci Investigation of silicon pixel sensors for the ALICE Inner Tracking System upgrade project, kterou vedl jako školitel specialista dr. Filip Křížek. Zmíněná diplomová práce byla úspěšně obhájena dne 15.6.

  Ve spolupráci s kolegy z CERN byl dne 14.6. na cyklotronu U-120M poprvé testován jeden segment nově budovaného vnitřního dráhového detektoru pro experiment ALICE. Segment byl osazen devíti ALPIDE senzory a vykazoval předpokládané chování. Zároveň se věnujeme i testování prototypu vyčítací jednotky pro budovaný vnitřní dráhový detektor. V první půli roku byl tento prototyp testován na cyklotronu U-120M ve dvou kampaních 22.-24.5. a 19.6.-20.6. Z nabraných dat bude publikován článek v rámci konference NSREC-2017.

  Na jaře 2017 podal ing. Tomáš Vaňát k obhajobě na FIT ČVUT disertační práci na téma Physical Fault Injection and Monitoring Methods for Programmable Devices. Práce obdržela od všech oponentů kladné posudky a bude obhajována na FIT ČVUT dne 25.7.

   • 28.11.2017: se konala další pravidelná schůzka týmu.

   • Dne 24.11.2017 v rámci společné schůze realizačního týmu s vědci a studenty FJFI ČVUT v Praze přednesl doc. M. Šumbera (ÚJF) seminář "Beam Energy Scan na urychlovači RHIC" a Ing. Horák (FJFI ČVUT) seminář "Fotoprodukce rho0 mezonu v ultraperiferálních srážkách na ALICE".

   • 21.11.2017 proběhla další pracovní schůze týmu a studentů.

   • 24.10.2017 se uskutečnila pracovní schůzka týmu se studenty.

   • 17.10.2017 se konala pravidelná schůzka týmu.

   • 29.8.2017 se v rámci pravidelné schůzky uskutečnil nácvik přednášky na obhajobu bakalářské práce studentky V. Agafonové.

   • 1.8.2017 proběhla další pravidelná schůzka realizačního týmu s cílem naplánovat aktivity na další akademický rok.

   • 11.7.2017 proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu, kde byly diskutovány aktuální fyzikální analýzy studentů experimentu STAR a ALICE v ÚJF.
 • Dne 26.6.2017 proběhla schůzka realizačního týmu, během které proběhla diskuse výsledků a nácvik přednášek na regionální kolaborační poradu experimentu STAR, která se koná ve dnech 27.-29.6. 2017 na Technické univerzitě ve Varšavě. Za náš tým se tohoto mítinku aktivně účastní doc. M. Šumbera, dr. Pavol Federič, doktorand Ing. M. Šimko a studenti M. Kocmánek a M. Šaur.
 •  Od 15.6.2017 se do realizačního týmu zapojil nový doktorand, Ing. Jan Vaněk, který bude studovat produkci těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách na experimentu STAR.
 •  Ve dnech 12.6.-13.6.2017 na FJFI ČVUT v Praze úspěšně obhájili své diplomové práce studenti Miroslav Šaur a Martin Kocmánek, kteří se zabývají studiem extrémního stavu hmoty v Cu+Au a Au+Au srážkách pomocí tvrdých sond v experimentu STAR na urychlovači RHIC. M. Šaur pracoval pod vedením dr. Pavola Federiče a M. Kocmánek pod vedením dr. J. Bielčíkové.

 • 12.6.2017 přednesl dr. F. Křížek prezentaci shrnující hlavní aktivity týmu ÚJF účastnícího se studia extrémních stavů jaderné hmoty na experimentu ALICE a STAR při příležitosti návštěvy komise pro jadernou fyziku „Nuclear Physics Board“ Evropské fyzikální společnosti v budově ÚJF v Řeži.
 • Na pravidelné schůzce dne 6.6.2017 proběhla diskuse výsledků a nácvik přednášek k Mgr. státnicím studentů M. Kocmánka a M. Šaura. Dr. F. Křížek dále diskutoval a přednesl připravovanou přednášku při příležitosti návštěvy komise pro jadernou fyziku „Nuclear Physics Board“ Evropské fyzikální společnosti v ÚJF.

 • 28.3.2017: v rámci pravidelné schůzky realizačního týmu byly diskutovány výsledky fyzikální analýzy produkce D mesonů v proton-protonových srážkách (dr. P. Federič), pokroky v monitorování kvality dat z Run14 experimentu STAR (M. Kocmánek, dr. P. Federič) a diskutována příprava článku za kolaboraci ALICE týkající se produkce podivných částic v jetech v Pb+Pb srážkách na urychlovači LHC v CERN (dr. V. Kučera)

 • Dne 3.1.2017 proběhla pravidelná schůzka týmu, na které byly mj. diskutovány výsledky připravené na mezinárodní konferenci Quark Matter 2017, kde byl náš tým aktivně reprezentován dr. F. Křížkem, který přednesl přednášku za kolaboraci ALICE a studentem M. Šaurem, který prezentoval poster za kolaboraci STAR.

2016
  • 8.12.2016 přednesl Mgr. Pavol Federič, Ph.D. celoústavní seminář ÚJF na téma: “Heavy flavor measurements at the STAR experiment”.

  • 6.12.2016 se konala pravidelná schůzka realizačního týmu, na které vystoupili s příspěvkem postdoktorand Mgr. Pavol Federič, Ph.D. a jeho diplomant Bc. Miroslav Šaur a diskutovali produkci D mezonů v pp a Cu+Au srážkách v experimentu STAR.

  • 2.12.2016 proběhl další z řady společných seminářů ÚJF AV ČR a ČVUT v Praze, na kterém vystoupili s následujícími příspěvky:
   1. Monika Kofarago (Wigner Institute, Budapešť, host ÚJF): „Upgrade of the Inner Tracking System of ALICE“.
   2. doc. Boris Tomášik (FJFI ČVUT): „Clusters and higher moments of proton number fluctuations“

  • 1.12.2016 přednesla Monika Kofarago (host naší skupiny) celoústavní seminář na téma seminář „Upgrade of the Inner Tracking System of ALICE“.

  • 29.11.2016 se v rámci pracovní schůzky týmu konala přednáška Mgr. Pavola Federiče, Ph.D. na téma produkce D mezonů v pp srážkách v experimentu STAR a doktoranda Mgr. D. Makatuna na konferenci IEEE SSCI 2016 v Řecku.
  •  
   RNDr. Filip Křížek, Ph.D. a Ing. Tomáš Vaňát pokračují ve spolupráci s kolegy z CERN v testování radiační odolnosti elektronických komponent pro projekt inovace vnitřního dráhového detektoru. Od začátku roku 2016 provedli celou řadu ozařovacích kampaní (25.-26.1., 8.-9.2., 29.2.-1.3, 18.-19.4., 23.-24.9., 14.-15.10., 24.- 25.10., 6.12. 2016), v nichž se testovala odezva prototypu křemíkového čipu ALPIDE a následně i jeho finální verze na ionizační poškození indukované průchodem protonů. Provedli také sérii ozařování (14.-15.3., 30.3.-1.4, 23.-25.5., 27.7., 10.-13.10. , 28.-30.11., 6.-8.12. 2016), kdy se na protonovém svazku testovala odolnost vyčítací elektroniky. Všechna měření probíhají na cyklotronu U-120M v Řeži.

  • V týdnu od 28.11. do 2.12. 2016 navštívila naši skupinu Monika Kofarago z Wignerova ústavu v Budapešti, která pracuje na experimentu ALICE a s námi spolupracuje na problematice týkající se inovací detektoru ITS v experimentu ALICE CERN. V rámci pravidelných seminářů v ÚJF přednesla dne 1. 12. 2016 seminář „Upgrade of the Inner Tracking System of ALICE“. Další seminář na toto téma také přednesla v rámci společné schůzky realizačního týmu se studenty a pracovníky na FJFI ČVUT v Praze dne 2.12.

  • Dne 15.11.2016 velmi úspěšně obhájil na MFF UK svou disertační práci „Study of strange particle production in jets with the ALICE experiment at the LHC“[link] doktorand Mgr. Vít Kučera. Na své práci pracoval pod vedením RNDr. Jany Bielčíkové, Ph.D., a dr. Christiana Kuhna a dr. Borise Hippolyta  (Univerzita ve Štrasburku). Kromě fyzikální analýzy se pan Kučera také podílel na testech pALPIDE čipů pro inovovaný detektor ITS experimentu ALICE pod vedením RNDr. Jozefa Ferenceie, CSc., které probíhaly na cyklotronu U-120M v Řeži.

  • Dne 6.9.2016 Dne 6. 9. 2016 obhájil svou bakalářskou práci s názvem „Semi-inkluzivní pT spektra jetů v lehkých systémech na LHC“[link] student FJFI ČVUT v Praze Peter Príbeli, který na ní pracoval pod vedením RNDr. Filipa Křížka, Ph.D.

  • Dne 24.6.2016 obhájili úspěšně své ročníkové projekty (výzkumné úkoly) na FJFI ČVUT v Praze dva studenti našeho týmu: Bc. Martin Kocmánek (“Study of jet production at RHIC“, ved. práce RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.) a Bc. Miroslav Šaur („Analysis of D0 production in Cu+Au collisionst in the STAR experiment, ved. práce Mgr. Pavol Federič, Ph.D.).


  • 22.11.2016 informovali doktorandi Ing. Jan Rusňák a Ing. Miroslav Šimko na schůzce týmu o pokrocích analýzy nabitých jetů a částice Lambda_c v Au+Au srážkách v experimentu STAR.

  • 1.11.2016 na pravidelné schůzce skupiny podali studenti Bc. Martin Kocmánek, Bc. Miroslav Šaur, Ing. Jan Rusňák a mladí vědečtí pracovníci Mgr. Pavol Federič, Ph.D., a RNDr. Filip Křížek, Ph.D., přehledné přednášky dokumentující aktuální stav analýzy experimentálních dat v experimentu STAR a ALICE před kolaborační poradou experimentu STAR a ALICE, z nichž část je také určena pro nadcházejí konferenci Quark Matter 2017 .

  • 4.10.2016 se konala pravidelná schůzka týmu, na které doktorand Mgr. D. Makatun přednesl svůj plánovaný příspěvek na mezinárodní konferenci CHEP 2016 v USA. Na této konferenci vystoupil s posterem také další student naší skupiny, diplomant Martin Adam.

  • 7.9.2016 proběhla diskuse o připravovaných příspěvcích na mezinárodní workshop Hot Quark 2016, kterou spoluorganizovala RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D., a které se mj. zúčastnil doktorand Miroslav Šimko a vědecký pracovník dr. Róbert Vertési, který v rámci projektu působil jako postdoktorand a výsledky této dřívější spolupráce prezentoval za naši skupinu na tomto prestižním workshopu

  • 26.7.2016 Seminář skupiny URHIC
   1. doc. Roman Pasechnik: Update on heavy quark production in p+p collisions at LHC and RHIC energies [link]
   2. doc. Roman Pasechnik: Technicolor model of 750 GeV meson possibly produced at LHC.

  • 31.5.2016 Seminář skupiny URHIC
   1. RNDr. Filip Křížek, Ph.D.: Update on h+jet correlation in p+Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV
   2. Bc. Martin Adam: Data Analytics from Monitoring using complex event processing - Status and future plans

  • 6.5.2016 se konal společný seminář ÚJF AV ČR a FJFI ČVUT v Praze, na kterém s následujícími příspěvky studenti:
   1. Mgr. Vít Kučera (ÚJF): Study of strange particle production in jets in Pb-Pb collisions with ALICE
   2. Bc. Vojtěch Pacík (ÚJF): Study of strange particle production in jets in p-p collisions with ALICE
   3. Bc. Jindřich Lidrych (FJFI): Non-identical kaon femtoscopy at STAR experiment

  • 15.4.2016 se konal společný seminář ÚJF AV ČR a FJFI ČVUT v Praze, kde vystoupil doktorand Michal Křelina: a postdoktorand RNDr. Filip Křížek, Ph.D. s příspěvky:
   1. Ing. Michal Křelina (FJFI): Study of nuclear effects in hadron-nucleus interactions and in heavy-ion collisions
   2. RNDr. Filip Křížek, Ph.D.: High-pT hadron-jet correlations in ALICE

  • 1.4.2016 proběhl další z řady společných seminářů ÚJF AV ČR a FJFI ČVUT v Praze, vystoupili s následujícími příspěvky studenti doktorandského studia:
   1. Ing. Jan Rusňák (ÚJF): Jet measurements in heavy-ion collisions at STAR
   2. Ing. Jaroslav Adam (FJFI): Energy dependence of exclusive J/psi photoproduction off protons
   3. postdoktorand Pavol Federič (ÚJF): Open heavy flavor production at RHIC

  • 26.2.2016 V rámci společného semináře ÚJF AV ČR a FJFI ČVUT v Praze přednesl doktorand Petr Chudoba přednášku na téma „ Urychlovačem řízené systémy a cesta k jejich

  • 5.1.2016 navštívila skupinu URHIC v ÚJF prof. Christine Nattrass z University of Knoxville přednesla seminář na téma „Precision background subtraction in dihadron correlations and jet- hadron correlations“

  • 24. 11. 2015 proběhl seminář experimentu ALICE, na kterém vystoupili kolegové z Univerzity francouzském Štrasburku Dr. Yuri Belikov: "Upgrade of the ALICE ITS" a Dr. Antonin Maire: "Further understanding of strangeness enhancement and baryon/meson anomalous ratio".


  • 11.2.2016 byl v časopise Phys.Rev. D93 (2016) 034023 publikován článek „Drell-Yan in the color dipole picture revisited, jehož hlavními autory jsou zahraniční vědec Dr. Roman Pasechnik, který byl aktivně zapojen do řešení OPVK projektu a se kterým nadále náš tým vědecky spolupracuje v rámci udržitelnosti projektu, doc. M. Šumbera, E. Basso, V. P. Goncalves, J. Nemchik

 • 2.2.2016 úspešně obhájil svou bakalářskou práci na téma „Optimization of Processing of Data Files in System DIRAC“ student MFF UK Martin Adam.
2015
  • 30.6.2015 Mgr. Peter Filip, Ph.D. Přednesl celoústavní seminář na téma ”Modifikace rozpadu hadronu v silném magnetickém poli”

  • 1.4.2015 se do řešení projektu zapojil nový postdoktorand, RNDr. Peter Filip, Ph.D., který bude pracovat na experimentu STAR

  • 30.3.2015 ÚJF Řež navštívil vedoucí projektu inovace vnitřního dráhového systému detektoru ALICE Prof. Luciano Musa z CERNu. RNDr. Jozef Ferencei, CSc., a Ing. Tomáš Vaňát seznámili hosta s infrastrukturou ústavu vhodnou pro studium radiační odolnosti Si sensorů a elektroniky. Prof. Luciano Musa si v doprovodu expertů prohlédl cyklotron U-120M, rychlý neutronový generátor a reaktor LVR-15.

  • 27.3.2015 RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. přednesla na zasedání mezinárodní komise RECFA přednášku shrnující výsledky studia extrémních stavů hmoty v jádro-jaderných srážkách v České republice

  • 13.3.2015 RNDr. Jozef Ferencei, CSc., přednesl v rámci akce “11th International Particle Physics Masterclasses” přednášku pro středoškolské studenty na téma: “Detektor ALICE na urychlovači LHC”.

  • Regionální setkání fyziků spolupracujících na experimentu STAR
   Ve dnech 9.-11.2.2015 se v Praze uskuteční setkání fyziků, kteří se účastní experimentu STAR. Ten studuje srážky ultrarelativistických těžkých jader urychlených na urychlovači RHIC v Brookhavenu. Meeting bude zaměřený hlavně na studium produkce těžkých kvarků, výtrysků a částicových korelací. Mezi hlavní organizátory patří náš ústav a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT. Probíhat bude v budově FJFI ČVUT v Trojanové ulici 13. Bližší informace a program lze nalézt na stránkách setkání

  • 1.1. 2015 Tým posílili noví diplomanti Bc. Kamila Vysoká a Bc. Tomáš Rybáček, kteří se zapojili do zlepšení metodiky měření radiační odolnosti komponent pro připravovanou inovaci vnitřního dráhového systému detektoru ALICE.

  • Ve dnech 16.9.-20.9. 2014 proběhne konference 18. konference českých a slovenských fyziků, které se za podpory našeho projektu zúčastní a přednášky na ní přednesou postdoktorandi Mgr. Pavol Federič, Ph.D. a RNDr. Filip Křížek a doktorandi Ing. Jan Rusňák a Ing. Michal Vajzer.

  • Ve dnech 1.9.-12.9. 2014 proběhne kurz "Zpracování experimentálních dat a tvorby simulací ve fyzice vysokých energií v problematice experimentů ALICE a STAR" pro studenty bakalářského, magisterského a doktorandského studia pod vedením mezinárodně uznávaného experta v oblasti fyziky těžkých iontů, Dr. Gábora Davida z Brookhavenské národní laboratoře v USA.
  • 23.6.2015 postdoktorand RNDr. Filip Křížek, Ph.D. přednesl v rámci pravidelné schůzky cvičnou přednášku "Correlations and flavors in jets in ALICE" za kolaboraci ALICE na mezinárodní konferenci Strangeness in Quark Matter 2015, které se zúčastní v červenci 2015. Probes 2015

  • 16.6.2015 postdoktorand Dr. Róbert Vertési přednesl v rámci pravidelné schůzky týmu cvičnou přednášku "Bottomonium production in heavy ion collisions at STAR" za kolaboraci STAR na mezinárodní konferenci Hard Probes 2015

  • 2.6.2015 proběhla pravidelná schůzka týmu a diskuse s cílovou skupinou studentů

  • 26.5.2015 postdoktorand Mgr. Peter Filip, Ph.D. diskutoval v rámci schůzky týmu s cílovou skupinou studentů produkce a možnosti detekce mesonu eta_C v proton-protonových srážkách na urychlovači RHIC

  • 5.5.2015 proběhla pravidelná schůzka týmu a diskuse s cílovou skupinou studentů

  • 28.4.2015 postdoktorand RNDr. Filip Křížek, Ph.D. v rámci pravidelné schůzky týmu prezentoval výhledy analýzy h+jet korelací v experimentu ALICE pro Run2 na LHC v CERN

  • 14.4.2015 na pravidelné schůzce skupiny přednesl příspěvek doktorand Ing. Jan Rusňák o pokrocích ve studiu produkce nabitých jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR.

  • 7.4.2015 na pravidelné schůzce skupiny přednesl postdoktorand RNDr. Filip Křížek, Ph.D. příspěvek týkající se h+jet korelací ve srážkách protonů při energii 7 TeV v experimentu ALICE.

  • 31.3.2015 na pravidelné schůzce realizačního týmu přednesl dr. Róbert Vertési přednášku o nových výsledcích v analýze produkce částice Upsilon ve srážkách jader uranu v experimentu STAR.

  • 17.3.2015 proběhla pravidelná schůzka týmu

  • 3.3.2015 proběhla pravidelná schůzka týmu

  • 24.2.2015 RNDr. Filip Křížek, Ph.D., přednesl v Ústavu technické a experimentální ČVUT v Praze výsledky skupiny v referátu na téma “Low Proton Flux Measurements at the U- 120M Cyclotron for Radiation Hardness Studies".

  • 3.2.2015 proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu, na které Mgr. Pavol Federič, Ph.D. přednesl příspěvek o analýze D mesonů v proton-protonových srážkách při energii 500 GeV v experimentu STAR.

  • 26.1.2015 proběhla pravidelná schůzka týmu, na které byla diskutována přednáška doktoranda Ing. J. Rusňáka o produkci jetů v experimentu STAR na mezinárodní konferenci ICPAQGP v Indii.

  • 19.1.2015 proběhla pravidelná schůzka týmu

  • 15.1.2015 proběhla schůzka týmu, na které Bc. Kamila Vysoká prezentovala příspěvek pro Zimní školu experimentální jaderné a částicové fyziky s názvem “Low proton flux measurements at the U-120 M cyclotron for tests of radiation hardness”.

  • 13.1.2015 proběhla pravidelná schůzka týmu

 • 6.1.2015 proběhla pravidelná schůzka týmu
2014
  • 14.12.2014 proběhla schůzka týmu, na které členové týmu podrobně prodiskutovali výsledky získané při kalibraci nového systému flexibilní degradace energie protonového svazku instalovaného na cyklotronu v ÚJF Řež.

  • 10.12.2014 proběhla pravidelná schůzka týmu, na které doktorand Mgr. D. Makatun přednesl příspěvek "Distributed data-production: problem formulation in terms of network flow maximization".

  • 3.12.2014 proběhla pravidelná schůzka týmu

  • 14. - 17. 11. 2014 RNDr. Jozef Ferencei, CSc. se zúčastnil testů prototypů elektronických čipů s integrovanými silikonovými senzory (MAPS) pro připravovanou inovaci vnitřního dráhového systému detektoru ALICE. Měření se realizovalo na elektronovém urychlovači DAFNE Beam-Test Facility v ústavu INFN Laboratori Nazionali di Frascati.

  • 12.11.2014 proběhla pravidelná schůzka týmu, na které postdoktorand Dr. Róbert Vertési diskutoval svůj příspěvek na 14. mezinárodní školu fyziky "Zimányi Winter School on heavy-ion physics" v Maďarsku s názvem "Production of Quarkonia in Heavy Ion Collisions at STAR"

  • 5.11.2014 proběhla pravidelná schůzka týmu, na které postdoktorand Mgr. Pavol Federič diskutoval svůj příspěvek na 14. mezinárodní školu fyziky "Zimányi Winter School on heavy-ion physics" v Maďarsku s názvem "D meson meaasurements at STAR"

  • 17.10.2014 RNDr. Jozef Ferencei, CSc. přednesl v rámci akce “Hands on CERN” přednášku na téma: “ALICE Detector @ LHC Collider” pro studenty 2. ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

  • 15.10.2014 proběhla pravidelná schůzka týmu

  • 8.10.2014 proběhla pravidelná schůzka týmu

  • 7.10.2014 RNDr. Filip Křížek, Ph.D. přednesl na KTE Zápodočeské Univerzity v Plzni seminář an téma "Malý třesk"


  • 17.9.2014 proběhla další pravidelná schůzka realizačního týmu.

  • 13.7. - 13. 9. 2014 V rámci letní stáže na projektu inovace vnitřního dráhového systému ALICE pracovali studenti 1. ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Peter Príbeli a Vladimir Žitka. Pod vedením RNDr. Jozefa Ferenceie, CSc. a RNDr. Filipa Křížka, PhD. navrhli a sestrojili mechanismus na kontinuální ozařování vysokofrekvenčních kabelů v protonovém svazku cyklotronu ÚJF Řež a analyzovali naměřená data pro kalibraci ionizační komůrky pomoci detektoru Timepix.
  • 6.8.2014 proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu s přípravou přednášek na následující mezinárodní konference:
   1. Dr. Róbert Vertési: “Upsilon production in U+U collisions at the STAR experiment” na mezinárodní konferenci PANIC 2014 ve Španělsku
   2. RNDr. Filip Křížek, Ph.D.: “Study of high-pT hadron-jet correlations in ALICE” na mezinárodní workshop 10. High-pT physics at LHC ve Francii.

  • 30.7. 2014 proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu a diskuse se studenty.

  • 23.7. 2014 Na pravidelné schůzce realizačního týmu proběhla příprava přednášky doktoranda Ing. Davida Tlustého za kolaboraci STAR na konferenci ICNFP 2014 v Řecku.

  • 16.7. 2014 Na pravidelné schůzce realizačního týmu proběhla příprava přednášky doktoranda Ing. Davida Tlustého za kolaboraci STAR na konferenci ICNFP 2014 v Řecku.

  • 9.7. 2014 Na pravidelné schůzce realizačního týmu přednesl doktorand Ing. David Tlustý přednášku na téma kalibrace nového detektoru Heavy Flavor Tracker experimentu STAR.

  • 25.6. 2014 proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu, na které byl diskutován pokrok ve fyzikálních analýzách studentů cílové skupiny.

  • 11. 6. 2014 se konala pravidelná schůzka realizačního týmu. Doktorand Ing. Jan Rusňák diskutoval své pokroky v analýze produkce jetů v Au+Au srážkách na experimentu STAR a postdoktorand Dr. Róbert Vertési přednesl cvičnou přednášku na mezinárodní konferenci ICHEP ve Španělsku

  • 4.6. 2014 proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu

  • 30.5.2014 se konal další společný seminář členů týmu z ÚJF a pracovníků a studentů FJFI ČVUT v Praze. Na semináři vystoupili doktorandi
   1. Ing. Michal Vajzer, “Review of upcoming paper on charged jet spectra and structure and overview of NLO simulations using POWHEG for pp and pPb collisions”
   2. Ing. Jaroslav Adam, “J/psi photoproduction in ultra-peripheral p-Pb collisions at the LHC"

  • 7.5. 2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu, na které se diskutovala příprava posterových prezentací na mezinárodní konferenci Quark Matter 2014, která se letos koná v německém Darsmtadtu.

  • 30.4. 2014 proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu

  • 25.4. 2014 se konal seminář teoretického fyzika Dr. Romana Pasechnika z Univerzity v Lundu, Švédsko s názvem "QCD description of soft effects in hard diffractive scattering".

  • 16.4. 2014 proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu

  • 2.4.2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu

  • 21.3.2014 se konal další společný seminář členů týmu z ÚJF a pracovníků a studentů FJFI ČVUT v Praze:
   1. Mgr. Pavol Federič, Ph.D., “Measurement of the top quark electric charge in pp collisions with the ATLAS detector”
   2. Ing. O. Rusňáková, “Non-photonic electrons in STAR”

  • 5.3.2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu

  • 26.2.2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu

  • 12.2.2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu RNDr. F. Křížek, Ph.D. diskutoval výsledky své analýzy korelací nabitých hadronů a jetů v p+p srážkách v experiment ALICE

  • 5.2.2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu

  • 29.1.2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu

  • 22.1.2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu

  • 15.1.2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu

 • 8.1.2014 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu Doktorand D. Tlustý přednesl příspěvek “Update on D* in Run-11 p+p collisions at 500 GeV in STAR”
2013
  • 13.12.2013 se konal společný seminář členů týmu z ÚJF a pracovníků a studentů FJFI ČVUT v Praze
   1. RNDr. Filip Křížek, Ph.D., “Measurement of jet production in pp collisions at 7 TeV using semi-inclusive hadron-jet distributions”
   2. RNDr. Jozef Ferencei, “Inner Tracker System upgrade of ALICE detector”

  • 11.12.2013 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu Doktorand Ing. M. Vajzer podal zprávu o svých výsledcích z tříměsíčního studijního pobytu na Univerzitě v Muensteru, Německo.

  • 9.12.2013 se konalo setkání postdoktorandů a pracovníků zapojených do projektu OPVK v našem ústavu a na FJFI ČVUT v Děčíně (“1st Děčín Physics Days”). V rámci tohoto setkání mj. vystoupili:
   1. Dr. Róbert Vertési, Kaon femtoscopy in the STAR experiment
   2. RNDr. Filip Křížek, Ph.D., Study of jet fragmentation with two particle correlations in Pb-Pb collisions at 2.76 ATeV by ALICE
   3. RNDr. Jozef Ferencei, CSc., Inner Tracker System upgrade of ALICE detector

  • 27.11.2013 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu

  • 26.11.2013 doc. Michal Šumbera, CSc. DSc. přednesl na Fakult Masarykově Univerzitě v Brně kolokvium s názvem “Srážky ultrarelativistických jader a informatika”

  • 21.11.-24.11. 2013 navštíví naši skupinu Dr. Elena Bruna z ústavu INFN v italském Toríně. Dr. Bruna patří k předním světovým expertům na studium těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách. Kromě diskusí se členy projektového týmu, přednese Dr. Bruna pod záštitou našeho OPVK projektu a FJFI ČVUT v Praze seminář na téma "Heavy-Flavour Measurements in Heavy-Ion Collisions". Seminář se bude konat dne 22.11. v 9:45 v posluchárně 13a, Břehová 7, Praha. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
  • 22.11.2013 Společný seminář ÚJF a FJFI ČVUT navštívila naši skupinu Dr. Elena Bruna z ústavu INFN v italském Toríně. Přednesla seminář na téma "Heavy-Flavour Measurements in Heavy-Ion Collisions" a diskutovala se studenty zapojenými do projektu.

  • 6.11.2013 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu

  • 9.10.2013 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu:
   1. D. Makatun: Novel approaches to data distributed data
   2. R. Vertési: Discussion of the talk for WPCF workshop

  • 11.10.2013 Proběhl společný seminář projektového týmu se studenty a vědeckými pracovníky Katedry fyziky FJFI, ČVUT v Praze. Na semináři byly předneseny příspěvky:
   1. Dr. M. Broz (FJFI ČVUT): Mid-rapidity anti-baryon to baryon ratios in pp and Pb-Pb collisions measured by ALICE
   2. Ing. J. Adam (FJFI ČVUT): J/psi photoproduction in ultra-peripheral Pb-Pb and p-Pb collisions with the ALICE detector

  • 9.10.2013 Proběhla další pravidelná schůzka projektového týmu, na které byly předneseny příspěvky:
   1. CERN Open Days v experimentu ALICE: prezentace Dr. F. Křížka, který se jako průvodce zúčastnil dne otevřených dveří v laboratoři CERN a prováděl návštěvníky z řad veřejnosti experimentem ALICE.
   2. Produkce podivných částic v jetech v Pb+Pb srážkách v experimentu ALICE (V. Kučera)

  • 2.10.2013 Proběhla pravidelná schůzka projektového týmu, na které byl stručně diskutován pokrok v analýze doktorandů Ing. D. Tlustého, Ing. J. Rusňáka a Mgr. Víta Kučery.

  • 9.9.2013 Proběhla pravidelná schůzka projektového týmu. Dr. R. Vertési a Dr. F. Křížek diskutovali stručně pokroky ve své fyzikální analýze dat.

  • Ve dnech 2.-6.9. 2013 organizujeme ve spolupráci s ÚJF AVČR v.v.i. v Řeži, MFF UK a FJFI ČVUT v Praze mezinárodní letní školu fyziky 25th Indian-Summer School: Understanding Hot & Dense QCD Matter. Další informace o škole a jejím programu lze nalézt na webových stránkách školy.
  • 31.8.2013 Dr. J. Ferencei a doc. M. Šumbera diskutovali v rámci pravidelné schůzky projektového týmu analýzu produkce jetů v p+p srážkách v experimentu ALICE doktoranda M. Vajzera.

  • 21.8.2013 NNa pravidelné schůzce projektového týmu proběhla byla diskutována fyzikální analýza produkce částice Upsilon v U+U srážkách (Dr. R. Vertési) a korelací hadronů s jety v experimentu ALICE (Dr. F. Křížek).

  • 21.-24.8.2013 se uskuteční ozařovaní SEU chipů (statických pamětí) pro experiment ALICE v ústavu PSI Villigen při vyšší energii protonového svazku od 70 do 250 MeV. Zúčastní se ho skupina z ÚJF pod vedením RNDr. Jozefa Ferencie, CSc. a skupina z CERNu pod vedením Dr. H. Hillemanse.
  • 14.8.2013 Na pravidelné schůzce projektového týmu proběhla diskuse o plánované fyzikální analýze Dr. R. Vertésiho a doktorandů Ing. J. Rusňáka, Ing. D. Tlustého, Ing. M. Vajzera a Mgr. D. Makatuna.

  • 12.7. 2013 Na pravidelné schůzce projektového týmu proběhla příprava přednášek na EPS HEP 2013 konferenci doktorandů Ing. Jana Rusňáka a Ing. Olgy Hájkové
   1. Inclusive Spectrum of Fully Reconstructed Jets in Central Au+Au Collisions at 200 GeV by the STAR Collaboration (J. Rusňák)
   2. The measurement of non-photonic electrons in STAR (O. Hájková)

  • 11.7. 2013 Na pravidelné schůzce projektového týmu proběhla příprava přednášek na EPS HEP 2013 konferenci doc. Michala Šumbery, CSc. DSc. a doktoranda Ing. Michala Vajzera a přednášky Dr. Róberta Vertésiho na konferenci Strangeness in Quark Matter 2013.
   1. Charged jet spectra in proton-proton collisions with the ALICE experiment at the LHC (M. Vajzer)
   2. Kaon Femtoscopy in 200 GeV Au+Au Collisions at STAR (R. Vertési)
   3. Results from STAR Beam Energy Scan Program (M. Šumbera)

  • 3.7. 2013 Na pravidelné schůzce členů týmu proběhla příprava přednášek doktoranda Ing. Davida Tlustého pro konference EPS HEP 2013 ve švédském Stockholmu a Strangeness in Quark Matter (SQM) 2013 v anglickém Birminghamu:
   1. Open Charm Hadron Production in p+p and Au+Au collisions at STAR
   2. Open charm measurements in $p+p$ collisions at STAR

  • 26.6.2013 Na pravidelné schůzce členů týmu přednesl Mgr. Filip Křížek, Ph.D. příspěvek o pokrocích v jeho fyzikální analýze v experimentu ALICE: "Status of hadron-recoil jet correlations in p+p 7 TeV"

  • 22.5.2013 Proběhla pravidelná schůzka členů projektového týmu, na které Dr. Róbert Vertési přednesl příspěvek s názvem "A first shot of Upsilons in U+U 193 GeV", týkající se pokroku v jeho analýze produkce částic Upsilon v experimentu STAR na urychlovači RHIC. h

  • 2.5.2013 Na pravidelné schůzce členů týmu prezentoval doktorand Dzmitry Makatun, MSc. příspěvek pro konferenci ACAT 2013 "Study of cache performance in distributed environment for data processing".

  • 24.4.2013 Proběhla pravidelná schůzka členů týmu, na které Mgr. Filip Křížek, Ph.D. přednesl příspěvek své týkající se jeho fyzikální analýzy v exprimentu ALICE s názvem "Response matrices for charged jets pp 7 TeV".

  • 17.4. Proběhla schůzka členů experimentů STAR a ALICE, na které Mgr. Filip Křížek, Ph.D. přednesl seminář "Selected topics from di-lepton spectroscopy at ALICE"

  • 10.4. Proběhla schůzka členů experimentů STAR a ALICE, na které Dr. Róbert Vertési přednesl seminář "Effects of chain decays, radial flow and UA(1) restoration on the low-mass dilepton enhancement in 200 GeV Au+Au reactions"

  • 3.4. Proběhla schůzka skupiny experimentů STAR a ALICE, na které RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. přednesla příspěvek "Observation of double ridge in p+Pb collisions at 5.02 TeV"

  • 27.3. Proběhla schůzka členů experimentů STAR a ALICE, na které doc. Michal Šumbera, CSc. DSc. diskutoval vybrané výsledky z konference CPOD

  • 20.3. Proběhla schůzka členů experimentů STAR a ALICE, na které podal Mgr. Filip Křížek, Ph.D. komentovanou zpráva z experimentu ALICE na 113. LHCC meetingu

  • 24.2.-1.3. 2013 Dr. Róbert Vertési a doktorand Ing. D. Tlustý zúčastní kolaboračního mítinku experimentu STAR v laboratoři BNL, USA. Ing. Tlustý pak bude v následujících dvou týdnech zapojen jako vedoucí směny také do sběru dat experimentu STAR.


  • 13.3. Proběhla schůzka členů experimentů STAR a ALICE, na které Mgr. Vít Kučera přednesl příspěvek "PID in jets in Pb+Pb collisions in ALICE"

  • 6.3. Proběhla schůzka členů experimentů STAR a ALICE, na které Mgr. Filip Křížek, Ph.D. přednesl seminář "Basics of Spectra Unfolding"

  • 28.2. Proběhla schůzka členů experimentu ALICE. Byly předneseny následující příspěvky:
   1. Dr. Svetlana Kushpil: Progress in silicon drift detector calibration.
   2. RNDr. Dagmar Adamová, CSc.: Prague application to host 16th Int. Workshop on advanced computing and analysis techniques in physicsi n year 2014 (ACAT workshop series).
   3. Mgr. Filip Křížek, Ph.D.: Unfolding procedures - experience / tutorial
   4. Valera Vislobokov: Suggestion for new ITS upgrade project web page
   5. RNDr. Jozef Ferencei, CSc.: IEP a NPI Monday ALICE ITS upgrade Working Group 3 presentation

  • 27.2. Proběhla schůzka členů experimentů STAR a ALICE, na které RNDr. Jozef Ferencei, CSc. přednesl příspěvek: "Diskuse o inovacích experimentu ALICE v průběhu LS1"

  • 20.2. Proběhla pravidelná schůzka členů realizačního týmu.
   1. Mgr. Filip Křížek, Ph.D. přednesl stručnou zprávu ze své účasti na workshopu Jet workshop at CERN
   2. RNDr. Jozef Ferencei, CSc. diskutoval plánované inovace experimentu ALICE v CERN

  • 13.2. Proběhla pravidelná schůzka členů realizačního týmu, na které shrnul RNDr. Jozef Ferencei, CSc. dosažené výsledky v projektu inovace detektoru ITS experimentu ALICE za českou skupinu v ÚJF AV ČR, v.v.i.

  • 5.2. doc. Michal Šumbera, CSc. DSc. přednesl celoústavní seminář na téma: Výsledky programu ?Beam Energy Scan? na urychlovači RHIC

  • 31.1. běhla schůzka členů experimentu ALICE. Byly předneseny následující příspěvky:
   1. Dr. Svetlana Kushpil : Experience from p-Pb shifts and news in SDD calibration
   2. RNDr. Dagmar Adamová, CSc. : Information concerning the possible participation in recent CESNET call and information from the last ALICE Offline Weekly.
   3. RNDr. Jozef Ferencei, CSc.: Overview of the last week ALICE upgrade meetings: ITS upgrade meeting and Technical board devoted mainly to upgrade.

  • 17.1. Proběhla schůzka členů experimentu ALICE. Byly předneseny následující příspěvky:
   1. RNDr. D.Adamová, CSc. : "Current status of the WLCG data management system, the experience from the three years of data taking and future role of Grids for the LHC data processing" Rehearsal of presentation in 51. Int. Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio (Italy), 21-25 January 2013
   2. Mgr. Filip Křížek, Ph.D. : "Selected highlights from the physics of ultra-relativistic heavy ion collisions" Rehearsal of institute seminar to be held on 22.1.2013 in the Institute of Experimental and Applied Physics of Czech Technical University in Prague:

  • 16.1. Proběhla pravidelná schůzka členů realizačního týmu, na které Mgr. Filip Křížek, Ph.D. přednesl přednášku na téma: "Selected highlights from the physics of ultra-relativistic heavy ion collisions"

  • 10.12. Proběhla pravidelná schůzka členů realizačního týmu. Diskutovalo se shrnutí výstupů fyzikálních analýz experimentu STAR za rok 2012

  • 23.11. Uskutečnil se společný seminář týmu projektu OPVK a skupiny Experimentální jaderné fyziky FJFI ČVUT Na tomto semináři vystoupili:
   1. RNDr. Jozef Ferencei, CSc.: ALICE ITS upgrade
   2. Ing. Michal Vajzer: Study of p+p jets in ALICE

  • 21.11. Proběhla další pravidelná schůzka realizačního týmu

  • 02.11. Proběhl společný seminář členů realizačního týmu projektu OPVK se studenty, doktorandy a pracovníky Katedry fyziky FJFI ČVUT v Praze. Na tomto semináři byly předneseny přednášky:
   1. R. Vertési: Neutral pions and direct photons in RHIC/PHENIX heavy ion collisions
   2. M. Šumbera: Beam energy scan program at RHIC
   3. J. Rusňák: Heavy Flavor Tracker - Current Status

  • 30.10. Proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu. Její hlavní náplní byla příprava vystoupení na regionální mítink kolaborace STAR ve Varšavě:
   1. R. Vertési: Proposal for the Femtoscopical Analysis of Pions from STAR Beam Energy Scan I. data
   2. J. Rusňák: Heavy flavor tracker in STAR (current status)

  • 24.10. Proběhla pravidelná schůzka projektového týmu. Program:
   1. S. Kushpil: Analysis of the Drift Velocity of the Silicon Drift Detector for ALICE Experiment
   2. (diskuze posteru za kolaboraci ALICE na konferenci "2012 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference and Workshop on Room-Temperature Semiconductor X-Ray and Gamma-Ray Detectors")

  • 17.10. Proběhla pravidelná schůzka projektového týmu. Program:
   1. J. Ferencei: report on ALICE Inner Tracker System upgrade project
   2. D. Makatun: status report on simulations for cash performance

  • 16.10. 4. schůzka realizačního týmu - finalizace 1. monitorovací zprávy

  • 5.10. Na katedře fyziky FJFI ČVUT v Praze se uskutečnil seminář Mgr. K. Koláře, Ph.D. na téma "Faktorizační schéma NLO".

  • 3.10. Proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu. Program:
   1. J. Rusňák - Report on jet analysis in Run10 Au+Au data in STAR
   2. M. Vajzer - Rehearsal of the talk for Hot Quarks conference

  • 26.9. Proběhla další pravidelná schůzka projektového týmu. Program:
   1. K. Šramková: Analysis of kaons in three-body decays in STAR
   2. J. Crkovská: Report on calibration of the HFT detector in STAR

 


  • 19.9. Proběhla další pravidelná schůzka projektového týmu. Byly prezentovány následující příspěvky:
   1. S. Kushpil, CSc.: ALICE SDD status report
   2. M. Vajzer: Update on charged jet studies in p+p collisions in ALICE

 


  • 12.9. Proběhla další pravidelná schůzka projektového týmu. Byly prezentovány následující příspěvky:
   1. doc. M. Šumbera, CSc. DSc.: Results from STAR Beam Energy Scan Program (příprava příspěvku na konferenci ISMD 2012, Kielce, Polsko)
   2. V. Mikhaylov: Status of SEU chip test setup
   3. Dr. V. Kushpil: SEU experiment planning on NPI ASCR cyclotron

 


  • 5.9. Program: diskuze o posledních výsledcích z mezinárodní konference Quark Matter 2012 v USA.

 


  • 29.8. Program:
   1. Příprava prezentací na obhajobu diplomových prací: Z. Barnovská, V. Kučera (MFF UK)
   2. D. Makatun: zpráva z CERN School of Computing, plány modelu pro přenos dat v experimentu STAR

 


  • 22.8. Program: Nejnovšjší zprávy z mezinárodní konference Quark Matter 2012 (USA)

 


  • 1.8. Program: Příprava prezentací na mezinárodní konferenci Quark Matter 2012 (USA)
   1. David Tlustý (doktorand): Open Charm Hadron Production via Hadronic Decays at STAR
   2. M. Vajzer (doktorand): Jet measurements in proton-proton collisions at 7 TeV with ALICE experiment

 


  • 25.7 Úvodní schůzka členů projektového týmu, představení.

 


 • 16.7.-19.7. RNDr. Jozef Ferencei, CSc. a doc. Michal Šumbera, CSc. DSc. se zúčastnili mítinku experimentu ALICE v CERN. Během svého pobytu diskutovali na zasedání výboru ústavů účastnících se projektu inovace vnitřního dráhového systému (ITS) experimentu ALICE příspěvek české skupiny na těchto inovacích.