Zahlavi

Vybavení laboratoře

Urychlovač AMS Milea s koncovým napětím 0,3 MV

Výhody:

  • Malé zařízení: omezení prostorových, pořizovacích a provozních nákladů
  • Víceúčelové zařízení

Nový urychlovač pro metodu AMS je nejdůležitější složkou nové infrastruktury a jeho získání je základním předpokladem zřízení laboratoře. V ČR stále chybí zařízení, schopné využívat nejcitlivější známou metodu pro stanovení ultrastopových koncentrací nebo extrémně malého množství radionuklidů s delším poločasem rozpadu. Nákup urychlovače s koncovým napětím 0,3 MV je dobrým kompromisem pro dostatečně citlivé stanovení kosmogenních radionuklidů 10Be, 26Al, izotopu uhlíku 14C, a aktinidů, jmenovitě izotopů Pa, U, Pu a vybraných štěpných produktů, zejména 99Tc a 129I, s přiměřenými provozními náklady. Stanovení výše uvedených radionuklidů umožní řadu aplikací. 

Pro stanovení dalších radioizotopů s delším poločasem rozpadu - jako jsou 32Si, 36Cl, 39Ar, 41Ca, 59Ni, 60Fe, 79Se, 146Sm, 182Hf a další - jsou vhodné urychlovače s vyšším koncovým napětím 3–14 MV, avšak s mnohem vyššími pořizovacími a zejména provozními náklady. Výběr urychlovače s koncovým napětím 0,3 MV je v souladu s celosvětovým trendem ve využívání metody AMS, který spočívá ve vývoji, zdokonalování a optimalizaci urychlovačů s koncovým napětím do 1 MV, které si udržují příznivé parametry pro stanovení vybraných radionuklidů s přijatelnými provozními náklady.

Nová infrastruktura laboratoře AMS zahrne i řadu doplňků pro zpracování vzorků a přípravu terčů k dosažení optimálních podmínek pro stanovení vybraných radionuklidů pomocí metody AMS a pro pomocné metody stanovení stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Hlavní příslušenství zahrnuje automatizované zařízení pro grafitizaci pro stanovení izotopu uhlíku 14C, rozhraní pro měření plynných vzorků pro stanovení 14C, prvkový a izotopový analyzátor a tzv. čistou laboratoř (laboratoř s čistým režimem provozu, definovaným podle mezinárodních standardů). Účelem těchto zařízení je optimalizovat kvalitu postupů přípravy vzorků a terčů s cílem maximálně využít potenciál metody AMS a zvoleného urychlovače.

Nedílnou součástí nové infrastruktury je také rekonstrukce a rozšíření budovy č. 231 v řežském areálu pro nový urychlovač, včetně laboratoří a kanceláří pro nové zaměstnance. Rekonstrukce a přístavba jsou navrženy s cílem dosáhnout příznivé provozní náklady nového objektu.

Klíčové parametry nového urychlovače pro metodu AMS:

Koncové napětí do 1 MV (vybrán 0,3 MV urychlovač), schopnost stanovení 10Be, 14C, 26Al, vybraných štěpných produktů a aktinidů, vysoká stabilita provozu, obslužný software pro stanovení výše uvedených nuklidů, nízké provozní náklady.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz