Zahlavi

Srážky relativistických iontů

HADES experiment

Studium vlastností hadronů uvnitř jaderné hmoty s normální i s velmi vysokou hustotou a teplotou je jednou z hlavních oblastí současné jaderné fyziky. Reakce těžkých iontů, pionů a protonů s energií 1-3.5 AGeV s těžkými jádry jsou velmi užitečným nástrojem zkoumání vlastností částic uvnitř jaderné hmoty. Srážky těžkých iontů pak mohou vytvořit oblast s vysokou hustotou baryonů existující po dobu zhruba 10-12 fm/c. Za podmínek vysoké hustoty a teploty se mohou významně měnit základní vlastnosti hadronu (hmotnosti, doby života a další). Tyto změny, které předpovídají některé teorie, by mohly být poprvé experimentálně potvrzeny díky velice přesnému určení vlastností páru elektron-pozitron produkovaného v rozpadu hadronu uvnitř husté a horké oblasti. Taktéž výtěžek produkce podivných částic, například kaonů, může být ovlivněn hustotou baryonů v oblasti jejich produkce.

Pro studium výše popsaných jevů byl mezinárodní skupinou vědců ze 17 ústavů z 9 evropských zemí vybudován spektrometr pro studium párů elektronu a pozitronu HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer). Spektrometr je optimalizovaný pro detekci leptonů, využívá prahový RICH (Ring Imaging Cherenkov) detektor. Zároveˇje však velmi efektivním dtektorem nabitých částic, například protonů, pionů, kaonů atd.

Zařízení pracuje v laboratoři GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung)v Darmstadtu (Německo) a využívá svazek urychlovače těžkých iontů SIS18 včetně sekundárního svazku pionů.

Důležitou součástí práce skupiny je pochopitelně analýza získaných experimentálních dat, včetně zapojení našich studentů. Soustředíme se na identifikaci produkovaných částic, rekonstrukci mesonů rozpadajících se na páry leptonů či pionů, detekce podivných částic, studium přímého toku (flow) produkovaných částic atd. Aktivně se účastníme psaní článků, navrhování experimentů.

Naše skupina je zapojena do konstrukce a provozu dvou částí spektrometru HADES. První je velká, cca 5 metrů vysoká stěna ze 384 scintilačních detektorů ve tvaru dlouhých (až 2,5 metru) tyčí TOF (Time-of-flight), určující dobu letu částice, a tak přispívající k její identifikaci a určení její energie. Druhou je menší stěna z velkého počtu (380) malých čtvercových scintilačních detektorů zachycujících nabité částice letící jen s relativně malou odchylkou od původního směru svazku nalétávajících částic FW (Forward Wall). FW slouží k určení roviny srážky a centrality studovaných reakcí jádro-jádro.

Spektrometr HADES je provozován od roku 2018 v rámci nové mezinárodní Velké Výzkumné Infrastruktury FAIR(Facility for Antiproton and Ion Research), která se buduje v GSI a je ESFRI landmark (European Strategy Forum on Research Infrastructures). V této souvislosti je  naše skupina zapojena do návrhu a konstrukce nového detektoru, doplnění spektrometru HADES, elektromagnetického kalorimetru ECAL. Jedná se o velkou stěnu z 978 modulů z olovnatého skla detekujících fotony elektromagnetického záření. Tento detektor umožňuje identifikaci a určení energie neutrálních částic, například pí a eta mezonů, které se rozpadají za letu na dva fotony, které jsou následně registrovány v ECAL a z jejich energie a směru letu se vypočte hmotnost a energie primární částice.

Členové týmu experimentu HADES:

vědečtí pracovníci:

RNDr. Andrej Kugler, CSc. (vedoucí skupiny)
RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (zástupce mluvčího kolaborace HADES)
Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Vasily Kushpil, CSc.

postdoktorandi:

Ing. Petr Chudoba, Ph.D.

Ph.D. studenti:

Mgr. Lukáš Chlad
Ing. Vasily Mikhaylov
Ing. Alexander Prozorov
Mgr. Pablo Ramos Rodrigues

Kontaktní osoba:

RNDr. Andrej Kugler, CSc., kugler@ujf.cas.cz

CBM experiment

Pro větší hustoty baryonů a nižší teploty se očekává, že fázový diagram jaderné hmoty bude vykazovat bohatou strukturu, jako je kritický bod, fázový přechod prvního řádu mezi hadronovou a partonovou hmotou, nebo nové fáze hmoty jako je quarkonová hmota. Objev těchto orientačních bodů by byl průlomem v našem porozumění silné interakci, a tudíž stojí v popředí zájmu mnoha výzkumných programů z oblasti vysokoenergetických srážek těžkých iontů. Tento výzkum souvisí například s ověřením jaderně-fyzikálního modelu fúze neutronových hvězd, generující tzv. gravitační vlny (Nobelova cena za fyziku 2017) nebo s popisy výbuchů supernov. Experimenty HADES a CBMv rámci Nuclear Matter Physics pilíře nové mezinárodní Velké Výzkumné Infrastruktury FAIR(Facility for Antiproton and Ion Research) budou hrát unikátní roli ve zkoumání fázového diagramu jaderné hmoty v oblasti hustot, jaké se vyskytují v jádrech neutronových hvězd. Experiment CBM je navržen pro měření při nevídaných četnostech srážek. Provoz při vysoké intenzitě svazku je klíčovou ingrediencí pro vysoce přesná měření multi-diferenciálních pozorovatelných a řídkých diagnostických sond, které jsou citlivé k husté fázi jaderné „ohnivé koule“. Mezi tyto lze řadit například multi-strange hyperony, leptonové páry, a částice obsahující půvabné kvarky. Většina z těchto pozorovatelných bude studována vůbec poprvé v oblastech energií 1-10 GeV/nukleon dostupných na urychlovači SIS100 ve FAIR.

Naše skupina je zapojena do návrhu a konstrukce a testování prototypů hadronového kalorimetru PSD (Projectile Spectator Detector). Účelem PSD bude měřit základní charakteristiky jádro-jaderných srážek jako např. centralita, rovina srážky či přímý tok částic v rámci experimentu CBM. PSD bude umístěn v cca 8 m od terče a je určen k detekci projektilových spektátorů, to jest neinteragujících nukleonů a fragmentů emitovaných ve velmi nízkých polárních úhlech v dopředném směru v kolizi jádro-jádro. Vzhledem k tomu, je PSD umístěn velmi blízko intenzivního svazku a očekává se jeho značné radiační zatížení. Z tohoto důvodu naše skupina s využitím neutronového zdroje na cyklotronu UJF provádí na příslušné testy radiační odolnosti jednotlivých komponent a ověření jejich funkčnosti až do dávek 3×1012 n/cm2. To platí zejména pro křemíkové fotonásobiče, které je plánováno použít na vyčítání světelného výtěžku z kalorimetru. Participujeme i na dalších aspektech detektoru PSD, simulačních výpočtech detekce přímého kolektivního toku částic pomocí PSD, testech prototypů, například PSD supermodulu v CERN, spolupracujeme s kolegy z ČVUT na stavbě podpůrné konstrukce pro PSD atd.

Členové týmu experimentu CBM:

vědečtí pracovníci:

RNDr. Andrej Kugler, CSc.
Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
Vasily Kushpil, CSc.

Ph.D. studenti:

Ing. Vasily Mikhaylov

Kontaktní osoba:

RNDr. Andrej Kugler, CSc., kugler@ujf.cas.cz