Zahlavi

Nina V. Shevchenko z ÚJF mezi novými doktory věd

23. 09. 2019

Ve čtvrtek 19. září slavnostně předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová v secesní Knihovně AV ČR na Národní třídě v centru Prahy titul doktora věd (DSc.) deseti mimořádných vědcům a vědkyním. Mezi nimi byla i pracovnice ÚJF Nina V. Shevchenko, Ph.D., která obhájila disertaci nazvanou „Antikaon-nucleon interaction and different properties of the KNN and KKN systems“.

Práci obhájila před komisí Jaderná, subjaderná a matematická fyzika a získala vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“ (diplom je k nahlédnutí zde). Nina Shevchenko se zabývá exotickými málonukleonovými systémy, zejména vázanými stavy antikaonů s nukleony a rozptylem antikaonu na deuteronu. Její výpočty umožňují odhalovat roli podivnosti v jaderné fyzice a ve fyzice hadronů. Nalézají významné uplatnění v mnoha oblastech moderní fyziky – od popisu silných jaderných interakcí, struktury baryonů, srážek těžkých iontů až po teoretické modely kompaktních hvězd v astrofyzice.

Vědecký titul „doktor věd“ (DSc.), jehož anglickým ekvivalentem je Research Professor, se uděluje vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace. O titulu rozhodují kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z pracovišť AV ČR a vysokých škol a nejméně tři oponenti. Titul „doktor věd“ představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR ho uděluje od roku 2003, opírá se přitom o rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které vychází z náročného řízení.

Blahopřejeme!

Původní zprávu AV ČR najdete zde

Foto: Martin Malý pro AV ČR